НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294202

Назва:

Фізико-хімічні методи в біологіїАнотація: Цей курс розглядає принципи та теоретичні основи основних фізико-хімічних методів, що використовуються в сучасних біологічних дослідженнях, а саме центрифугування, різні види хроматографії, електрофорезу, спектроскопії, радіоізотопну техніку. Крім того, курс передбачає практичну частину, під час якої студенти самостійно планують та виконують роботу, яка є невеликим експериментальним дослідженням, і за результатами готують звіт.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: третій.

Семестр:

Кількість кредитів: 3.

Викладач(і): Шпильчин В.В. кандидат біологічних наук, старший викладач.

Результати навчання: метою курсу є забезпечити теоретичну та практичну підготовку
студентів для подальшої самостійної роботи в біологічних лабораторіях різного профілю.
В курсі надається інформація про основні засоби, підходи та фізико-хімічні методи, за
допомогою яких можна проводити різноманітні дослідження в галузі біології. Практична
частина даного курсу має сформувати у студентів практичні навички щодо планування
експерименту, вибору методів та проведення експериментального дослідження.

Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: біохімія, мікробіологія, молекулярна біологія.

Зміст дисципліни: в даному курсі розглядаються принципи та теоретичні основи основних фізико-хімічних методів, що використовуються в сучасних біологічних дослідженнях, а саме, центрифугування, різні види хроматографії, електрофорезу, спектроскопії, радіоізотопна техніка. Крім того курс передбачає практичну частину, підчас якої студенти самостійно планують та виконують роботу, яка є невеликим експериментальним дослідженням, результати якого оформлюються у вигляді звіту.


Рекомендована література: Методы практической биохимии. Под ред. Б.Уильямс,
К.Уилсон. – М.: «Мир», 1978. Кучеренко М.С., Бабенюк Ю.Д., Войцицький В.М. Сучасні
методи біохімічних досліджень. – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. Практикум по биохимии.
Под ред. С.Е.Северина, Г.А.Соловьевой. – Из-во Московского университета, 1989.
Остерман Л.А. Хроматография белков и нуклеиновых кислот – М.: Наука, 1985. Остерман
Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. Электрофорез и
ультрацентрифугирование. – М.:Наука, 1981. Остерман Л.А. Исследование биологических
макромолекул электрофокусированием, иммуноэлектрофорезом и радиоизотопными
методами. – М.:Наука, 1983.

Форми та методи навчання: лекції (14 год.), лабораторні заняття (16 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, робота на лабораторних заняттях індивідуальне письмове завдання, поточні контрольні роботи), підсумковий контроль – (залік).

Мова навчання: українська.