НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294203

Назва:

БіохіміяАнотація: Біологічна хімія, або біохімія - фундаментальна наукова та навчальна дисципліна, що вивчає хімічний (молекулярний) склад живих організмів; хімічні перетворення біомолекул (обмін речовин - метаболізм); вивільнення, запасання та використання енергії клітинами; механізми збереження, передачі та реалізації генетичної інформації, тобто процесів молекулярної організації і функціонування живих систем.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 2

Семестр: осінній, весняний.

Кількість кредитів: 6.

Форма контролю: залік/екзамен

Викладач(і): Шпильчин В.В., кандидат біологічних наук, ст. викладач.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
- знати головні поняття, терміни та методи біохімії;
- засвоїти загальні принципи та закономірності перетворень речовин і енергії в біологічних системах;
- навчитись аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини;
- аналізувати реакційну здатність вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їх функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі;
- інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування клітин, а також пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем організму;
- засвоїти правила роботи у лабораторії, оволодіти навиками біохімічних досліджень, навчитися створювати схему експерименту та аналізувати його результати;
- орієнтуватися у питаннях закономірностей перетворення речовин та енергії, які виникають у суспільстві при обговоренні проблем охорони здоров'я людини, сільського господарства та біотехнології.


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Вступ до спеціальності", "Неорганічна хімія", "Цитологія і гістологія", "Біоорганічна хімія".

Зміст дисципліни: 1. Вступ, предмет та завдання біохімії, 2. Типи міжмолекулрних взаємодій, 3. Структура, фізико-хімічні властивості та функції білків, 4. Будова, властивості та механізм дії ферментів, 5. Кінетика ферментативних реакцій та їх регуляція, 6. Кофактори та коферменти, 7. Будова та функції фізіологічно важливих ліпідів. 7. Гормони: протеїново-пептидні гормони, похідні амінокислот, стероїдні. Механізми дії, 8. Гліколіз. Анаеробний метаболізм пірувату, 9. Катаболізм та біосинтез глікогену. Глюконеогенез.Пентозофосфатний шлях окислення глюкози. Цикл Корі, 10. Цикл лимонної кислоти. 11. Біологічне окислення. Молекулярна організація дихального ланцюга, 12. Біосинтез АТФ. Будова АТФ-синтетазного комплексу, 13. Окислення та біосинтез вищих жирних кислот. 14. Метаболізм протеїнів та амінокислот: трансамінування, дезамінування, декарбоксилування амінокислот.15. Біосинтез амінокислот. Цикл сечовини. Катаболізм і анаболізм пуринів. Катоболізм і анаболізм піримідинів.


Рекомендована література: 1. Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія. - К.: Вища школа, 1995. - 536 с.
2. Губський Ю.І. Біологічна хімія: Підручник. - К.: Нова книга, 2007. - 656 с.
3. Кучеренко М.Є., Виноградова Р. П., Бабенюк Ю.Д., Курський М.Д. Біохімія: Підручник. - К.: Либідь, 1995.- 464 с.
4. Основи біохімії за Ленінджером. Підручник - Л.: БаК, 2015. - 1256 с.
5. J. Kuriyan, B. Konforti, D. Wemmer. The molecules of life : physical and chemical principles. Garland Science, New York, 2014, 1008 p.
6. www.chem.qmul.ac.uk/iubmb - біохімічна класифікація і номенклатура. Вільний доступ до сайту Міжнародного союзу біохімії і молекулярної біології.
7. www.chemport.org - Наукові видння в галузі біохімії, хімії та суміжних наук.
8. www.febs.org - Офіційний сайт Федерації європейских біохімічних товариств.
9. www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank и www.swissprot.com - База даних первинних структур протеїнів у вільному доступі.
10. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed - Найкращі оглядові статті з біохімії в журналі "Annual Review of Biochemistry" можна знайти на сайті.
11. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed - Найбільша база наукових даних в галузі біомедичних наук MedLine, включно з біохімією.


Форми та методи навчання: лекції (40 год.), семінарські (18 год.) та лабораторні заняття (32 год.), самостійна робота (90 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (виступи на семінарах, тематичні і підсумкові тести, підготовка і виконання практичних робіт); підсумковий контроль - 30 балів (залік/екзамен)

Мова навчання: українська.