НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294204

Назва:

БотанікаАнотація: дисципліна дає внесок у розвиток загальних (1) та спеціальних (2) компетентностей, задекларованих як програмні компетентності освітньої програми "Біологія та біотехнологія": (1) базові загальні знання та їхнє застосування на практиці; здатність до аналізу та синтезу, здатність до самоорганізації та постійного навчання протягом життя; (2) володіння професійними знаннями у галузі біології, базовими знаннями у галузі природничих наук; здатність використовувати принципи біоетики у професійній та соціальній діяльності, готовність застосовувати правові норми у дослідницькій роботі, в області охорони природи та природокористування; здатність та готовність вести дискусію з соціально-значущих питань біології. Програмним результатом є опанування студентами базових знань, основних понять і теоретичних засад з ботаніки, засвоєння студентами особливостей будови та розмноження, принципів класифікації, значення в природних екосистемах та житті людини рослин та грибів. Цей базовий рівень знань та розумінь є необхідним та достатнім для роботи у традиційних сферах застосування компетентностей, набутих під час опанування освітньої програми "Біологія та біотехнологія".

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 2.

Семестр: 3, 4

Кількість кредитів: 5.

Форма контролю: залік/екзамен

Викладач(і): Онук Л.А., кандидат біологічних наук, старший викладач.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати основні принципи класифікації рослин та грибів;
знати роль та значення рослин та грибів у природі;
знати морфологію та особливості розмноження водоростей, грибів, лишайників, мохоподібних, папоротеподібних, плауноподібних, хвощів, голонасінних та покритонасінних;
знати особливості будови вегетативних та генеративних органів судинних рослин;
знати основні систематичні групи водоростей, грибів, лишайників, мохоподібних, папоротеподібних, хвощів, плауноподібних, голонасінних та покритонасінних;
знати типових та рідкісних представників флори України;
вміти володіти методами морфологічного опису рослин та грибів;
вміти визначати покритонасінні рослини за дихотомічними ключами;
вміти характеризувати цикли розвитку мохоподібних, папоротеподібних, хвощів, плауноподібних, голонасінних та покритонасінних.Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Вступ до спеціальності, Анатомія рослин; Фізіологія рослин та біохімія рослин.

Зміст дисципліни: 1. Історія ботаніки. Водорості. Надцарство первинноядерні або прокаріотичні організми. Відділ синьозелені водорості (Cyanophyta). 2. Надцарство справжні ядерні або еукаріотичні організми. Водорості дискокристати. Відділ евгленофітові водорості (Euglenophyta). 3. Водорості тубулокристати. Відділи водоростей: Chlorarachniophyta, Raphidophyta, Chrysophyta, Eustigmatophyta, Xanthophyta, Phaeophyta, Bacillariophyta, Dictyochophyta, Dinophyta. 4. Водорості платикристати. Відділи водоростей: Haptophyta, Cryptophyta, Glaucocystophyta, Rhodophyta, Chlorophyta. 5. Загальна характеристика грибів. Гриби дискокристати. Відділ Acrasiomycota. 6. Гриби тубулокристати. Відділи грибів: Myxomycota, Oomycota, Labyrinthulomycota, Hyphochytriomycota. 7. Гриби платикристати. Відділи грибів: Plasmodiophoromycota, Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota. 8. Ліхенізовані гриби. 9. Відділ мохоподібні (Bryophyta). 10. Спорофітна гілка еволюції судинних рослин. Відділи ринієві (Rhyniophyta), зостерофілові (Zosterophyllophyta), псилотові (Psilotophyta), трімерофітові (Trimerophyta), плауноподібнi (Lycopodiophyta). 11. Відділу хвощеподібних (Equisetophyta) та папоротеподібних (Polypodiophyta). 12. Поява насіннини як переломний етап еволюції. Відділ голонасінні (Pinophyta). 13. Вегетативні та генеративні органи судинних рослин. 14. Загальна характеристика квіткових рослин (Мagnoliophyta). Підкласи магноліїїди (Magnoliidae) та ранункуліди (Ranunculidae). 15. Підкласи гвоздикові (Caryophyllidae), гамамеліди (Hammamelididae) та діленеїди (Dilleniidae). 16. Підклас розиди (Rosidae). 17. Підклас ламі їди (Lamiidae). 18. Підклас айстериди (Asteridae). 19. Клас ліліопсиди (Liliopsida). 20. Роль і значення рослин. Червона книга України.


Рекомендована література: 1. Билай В.И. Основы общей микологии. - Киев.: Вища школа, 1980. - 392 с.
2. Великанов Л.Л., Гарибова Л.В., Горбунова Н.П. и др. Курс низших растений. - М. Высш. шк., 1981. - 520 с.
3. Водоросли. Справочник / Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П. и др. - Киев: Наук. думка, 1989. - 608 с.
4. Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф., Баданіна В.А., Брайон О.В. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології (Під ред. проф. О.В. Брайона). - Київ: Фітосоціоцентр. - 1998. - 216 с.
5. Горбунова Н.М., Клюшникова Е.С., Комарницкий Н.А. и др. Малый практикум по низшим растениям. - М.: Высшая школа, 1976. - 236 с.
6. Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М., Бойко О.А., Бойко В.Р., Романаенко П.О. Ботаніка. Водорості та гриби: Навчальний посібник. - К.: Арістей, 2006. - 476 с.
7. Кудряшов Л.В., Родионова Г.Б. Ботаника с основами экологии. М., Просвещение, 1979.
8. Курс низших растений / Под ред. М.В. Горленко. - М.: Высшая школа, 1981. - 520 с.
9. Кучерява Л.Ф., Войтюк Ю.О., Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. І Архегоніати. - Київ: Фітосоціоцентр. - 1997. - 136 с.
10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Нижчі рослини (водорості, міксоміцети, гриби, лишайники)" для студентів біологічних факультетів (Упорядники Ф.П. Ткаченко, М.О. Гусляков, О.М. Попова) - Одеса: Одеський Національний університет, 2001. - 68 с.
11. Мюллер Э., Лёффлер В. Микология: Пер. с нем. - М.: Мир, 1995. - 343 с.
12. Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. ІІ Покритонасінні. - Київ: Фітосоціоцентр. - 1997. - 272 с.
13. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф.Ботаніка. Вищі рослини. - Київ: Фітосоціоцентр. - 2001. - 432 с.
14. Стеблянко М.І. та ін. Ботаніка: Анатомія і морфологія рослин: Навч. посібник / М.І. Стеблянко, К.Д. Гончарова, Н.Г. Закорко; За ред. М.І. Стеблянка. - К.: Вища шк., 1995. - 384 с.
15. Мюллер Э., Лёффлер В. Микология: Пер. с нем. - М.: Мир, 1995. - 343 с.


Форми та методи навчання: лекції (28 год.), семінарські (18 год.) та практичні заняття (28 год.), самостійна робота (76 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на лабораторних та семінарських заняттях (55 %, або 51%); - контрольна робота (15 %, або 19%); - підсумковий контроль (залік/екзамен) - (30 %).

Мова навчання: українська.