НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294206

Назва:

НейрофізіологіяАнотація: Короткий історичний розвиток нейрофізіології. Структура і функції нервової системи в еволюційному контексті. Сучасні досягнення у вивченні функцій нейронів та структурно-функціональної організації центральної нервової системи. Новітні дані щодо структури мембрани нервових клітин, електричних явищ, що виникають на мембрані нервових клітин. Особливості фізіологічних та патофізіологічних процесів у спинному мозку. Провідні шляхи спинного мозку. Характеристика фізіологічних та патофізіологічних процесів у відділах головного мозку. Ноцицепція та біль. Зорова, слухова, нюхова, смакова модальності. Вищі психічні функцій людини та вікові зміни нервової системи.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: 4

Семестр: весняний.

Кількість кредитів: 3.

Форма контролю: залік

Викладач(і): Нестеренко Ю.А., асистент

Результати навчання:
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати розвиток нервової системи у філогенезі та онтогенезі;
- знати особливості будови і функцій нейронів;
- знати особливості функціонування основних структур центральної нервової системи та особливості функціонування периферичної нервової системи;
- знати клітинні механізми передачі збудження у нервовій системі;
- знати загальні й спеціальні закономірності роботи центральних структур основних аналізаторних систем організму;
- знати принципи формування моторних програм;
- вміти характеризувати особливості будови і функціонування нервової системи тварин;
- вміти розрізняти на рисунках, схемах, анатомічних препаратах основні частини і структури нервової системи людини;
- вміти описувати функціональні взаємодії різних нервових структур;
- вміти характеризувати нервову систему як субстрат формування загальних психічних явищ;
- знати фізіологічні механізми загальних психічних явищ (пам'ять, увага, емоції).


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Біохімія", "Генетика", "Фізіологія людини і тварин", "Механізми клітинного сигналювання".

Зміст дисципліни: 1.Історія вивчення структури та функцій нервової системи. Нейрофізіологічні методи дослідження. Еволюція нервової системи. 2.Основи клітинної фізіології. Електричні явища у нервовій системі. 4.Загальні особливості функціонування центральної нервової системи. Основи рефлекторної теорії. 5.Морфологічні особливості спинного мозку. Нервова регуляція пози та рухів. 6.Роль стовбура мозку у регуляції функцій організму. 7. Роль мозочку у регуляції функцій організму. 8.Роль базальних гангліїв у регуляції функцій організму. 9.Роль великих півкуль у регуляції функцій організму. 10.Вегетативна (автономна) нервова система. Вищі психічні функції.


Рекомендована література: 1. Физиология человека. в 3-х т., т.1, 2, Перевод с английского. Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса, М., Мир, 2007
2. В.Ф.Ганонг. Фізіологія людини. Львів: БаК, 2002. - 784 с.
3. Макарчук М.Ю. Фізіологія центральної нервової системи: підручник / М.Ю.Макарчук, Т.В. Куценко. - К.: Вид. Київський ун-т, 2011. - 335 С.
4. Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварин. В 2 кн. Кн. 1 Фізіологія нервової, м'язової і сенсорних систем: навчальний посібник / М.Ю. Клевець. - Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2000
5. Фізіологія / Шевчук В.Г., Мороз В.М., Бєлан С.М. та ін., за ред. В.Г. Шевчука. - Вінниця: "Навчальна книга". - 2013. - 448С.
6. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин / Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур. - К.: Вища школа, 2003.
7. Александров Ю.И., Анохин К.В., Безденежных Б.Н. и др. Нейрон. Обработка сигналов. Пластичность. Моделирование: фундаментальное руководство - Тюмень, 2008 - С. 12-27
8. Василенко А., Межсегментарные нейронные системы спинного мозга. / А.Василенко, П.Г. Костюк - 1983
9. Козлов В.И. Анатомия нервной системы / В.И. Козлов, Т.А. Цехмистренко. - М.: Мир, 2003
10. Костюк П.К. Іони кальцію у функції мозку, від фізіології до патології, 2005
11. Костюк П.Г. Физиология центральной нервной системы /П.Г. Костюк. - К.:Вища школа, 1977
12. Куприянов В. В., Никитюк Б. А. Головной мозг человека как высшая ступень эволюции живой материи - социальная материя //Арх. анатомии, гистологии, эмбриологии. - 1980. - Т. 79. - Вып. 11.
13. Мачинская Р.М., Мачинский Н.О., Дерюгина Е.И. Функциональная организация правого и левого полушария мозга человека при направленном внимании // Физиология человека. 1992. Т. 18. N 6.
14. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы /В.М. Смирнов, Д.С. Свешников, В.Н. Яковлев. - М.: Издательский центр "Академия", 2006
15. Савельев С.В. Происхождение мозга / С.В. Савельев. - М.: Веди,2005
16. Сторожук В.М. Нейронные механизмы обучения / В.М. Сторожук. - К.: Наук.думка, 1986
17. Чорнокульський С.Т. Анатомія центральної нервової системи. Навчально-методичний посібник з анатомії. - К.: Книга плюс, 2010. - 160 С.
18. Kahle W., Frotscher M. Color atlas of human anatomy, Vol. 3: Nervous system and sensory organs - Stuttgart, New York: Thieme, 2003 - 422 p.
19. Kobl B. Fundamentals of human neuropsychology / B. Kobl, I.Q. Whishaw. - N.Y.: Freeman-Worth, 2003
20. Neurotransmitters, drugs and brain function / ed.R.A.Webster. - Chichester: J. Wiley and Sond Ltd., 2001
21. Textbook of medical physiology / Arthur C. Guyton, John E. Hall. 2006.Форми та методи навчання: лекції (18 год.), семінарські (12 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських заняттях (36%); - доповідь (15%); творче завдання (10%); задачі (9%); підсумковий контроль (залік) (30%).

Мова навчання: українська.