НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294206

Назва:

НейрофізіологіяАнотація: Короткий історичний розвиток нейрофізіології. Структура і функції нервової системи в еволюційному контексті. Сучасні досягнення у вивченні функцій нейронів та структурно-функціональної організації центральної нервової системи. Новітні дані щодо структури мембрани нервових клітин, електричних явищ, що виникають на мембрані нервових клітин. Особливості фізіологічних та патофізіологічних процесів у спинному мозку. Провідні шляхи спинного мозку. Характеристика фізіологічних та патофізіологічних процесів у відділах головного мозку. Ноцицепція та біль. Зорова, слухова, нюхова, смакова модальності. Вищі психічні функцій людини та вікові зміни нервової системи.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: 4

Семестр: весняний.

Кількість кредитів: 3.

Форма контролю: залік

Викладач(і): Нестеренко Ю.А., асистент

Результати навчання:
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати розвиток нервової системи у філогенезі та онтогенезі;
- знати особливості будови і функцій нейронів;
- знати особливості функціонування основних структур центральної нервової системи та особливості функціонування периферичної нервової системи;
- знати клітинні механізми передачі збудження у нервовій системі;
- знати загальні й спеціальні закономірності роботи центральних структур основних аналізаторних систем організму;
- знати принципи формування моторних програм;
- вміти характеризувати особливості будови і функціонування нервової системи тварин;
- вміти розрізняти на рисунках, схемах, анатомічних препаратах основні частини і структури нервової системи людини;
- вміти описувати функціональні взаємодії різних нервових структур;
- вміти характеризувати нервову систему як субстрат формування загальних психічних явищ;
- знати фізіологічні механізми загальних психічних явищ (пам'ять, увага, емоції).


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Біохімія", "Генетика", "Фізіологія людини і тварин", "Механізми клітинного сигналювання".

Зміст дисципліни: 1.Історія вивчення структури та функцій нервової системи. Нейрофізіологічні методи дослідження. Еволюція нервової системи. 2.Основи клітинної фізіології. Електричні явища у нервовій системі. 4.Загальні особливості функціонування центральної нервової системи. Основи рефлекторної теорії. 5.Морфологічні особливості спинного мозку. Нервова регуляція пози та рухів. 6.Роль стовбура мозку у регуляції функцій організму. 7. Роль мозочку у регуляції функцій організму. 8.Роль базальних гангліїв у регуляції функцій організму. 9.Роль великих півкуль у регуляції функцій організму. 10.Вегетативна (автономна) нервова система. Вищі психічні функції.


Рекомендована література: 1. В.Ф.Ганонг. Фізіологія людини. Львів: БаК, 2002. - 784 с.
2. Макарчук М.Ю. Фізіологія центральної нервової системи: підручник / М.Ю.Макарчук, Т.В. Куценко. - К.: Вид. Київський ун-т, 2011. - 335 С.
3. Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварин. В 2 кн. Кн. 1 Фізіологія нервової, м'язової і сенсорних систем: навчальний посібник / М.Ю. Клевець. - Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2000.
4. Фізіологія / Шевчук В.Г., Мороз В.М., Бєлан С.М. та ін., за ред. В.Г. Шевчука. - Вінниця: "Навчальна книга". - 2013. - 448С.
5. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин / Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур. - К.: Вища школа, 2003.
6. Костюк П.К. Іони кальцію у функції мозку, від фізіології до патології, 2005
7. Kahle W., Frotscher M. Color atlas of human anatomy, Vol. 3: Nervous system and sensory organs - Stuttgart, New York: Thieme, 2003 - 422 p.
8. Kobl B. Fundamentals of human neuropsychology / B. Kobl, I.Q. Whishaw. - N.Y.: Freeman-Worth, 2003
9. Neurotransmitters, drugs and brain function / ed.R.A.Webster. - Chichester: J. Wiley and Sond Ltd., 2001
10. Textbook of medical physiology / Arthur C. Guyton, John E. Hall. 2006.
Форми та методи навчання: лекції (18 год.), семінарські (12 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських заняттях (36%); - доповідь (15%); творче завдання (10%); задачі (9%); підсумковий контроль (залік) (30%).

Мова навчання: українська.