НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294207

Назва:

ВірусологіяАнотація: : Розвиток вчення про вiруси. Мiсце вiрусiв в живiй природi. Загальнi методи вивчення вiрусiв. Морфологiя, морфогенез та бiофiзичнi властивостi вiрусiв. Хiмiчний склад та бiохiмiчна будова вiрусiв. Принципи класифікації та номенклатури вірусів. Особливостi репродукцii вiрусiв. Неканонiчнi вiруси - вiроiди та прiони. Патогенез вiрусних iнфекцiй та противiрусний iмунитет. Трансформацiя i онкогенез. Екологiя вiрусiв та епiдемiологiя вiрусних iнфекцiй.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 4.

Семестр: осінній.

Кількість кредитів: 3.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Кириченко А.М., доктор біологічних наук, доцент.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
- основні поняття, принципи і методи вірусології;
- теорії походження вірусів, можливу роль вірусів в еволюції;
- особливості структури та будови вірусів;
- сучасні принципи таксономії та класифікації вірусів;
- загальні принципи вірусного патогенезу, основні вірусні захворювання людини, тварин і рослин;
- головні принципи противірусної терапії;
- механізми реалізації генетичної інформації вірусного геному та особливості реплікації різних груп вірусів;
- основні методи дослідження у вірусології, їх практичне значення і застосування в галузі науки та в медицині, сільському господарстві, біотехнології тощо;
вміти:
- застосовувати отримані знання та принципи вірусології, правильно інтерпретувати отриману інформацію щодо збудника;
- орієнтуватись в науковій літературі та сучасних методах вірусологічних досліджень для вирішення практичних задач;
- підбирати профілактичний засіб для запобігання розвитку та розповсюдження певної вірусної інфекції;
- представляти результати пошуку та аналізу наукової літератури у вигляді рефератів, презентацій та доповідей, використовуючи сучасні технології, а також вміти вести наукову дискусію при їх обговоренні;
- у самостійній роботі здійснювати пошук та аналіз літератури за темою доповіді.


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Мікробіологія", "Цитологія та гістологія", "Генетика", "Вступ до спеціальності".

Зміст дисципліни: 1. Вірусологія як наука. Історія розвитку вірусології. Основні поняття. 2. Гіпотези про природу і походження вірусів. Морфологія та морфогенез віріонів. 3. Класифікація і номенклатура вирусів. 4. Основні етапи взаємодії вірусу і клітини. Генетика вірусів. Репродукція вірусів. Основні типи реплікації вірусних геномів за Балтимором. 5. Бактеріофаги: будова, життєвий цикл, практичне використання 6. Віруси рослин. 7. Віруси людини і тварин. 8. Патогенез захворювань вірусної природи. Клітинні і організмові стадії вірусного патогенезу. 9. Трансформація та онкогенез - ДНК-вмісні віруси та ретровіруси. 10. Нові та емерджентні вірусні інфекції. Віруси і біотехнологія. 11. Неканонічні віруси - пріони та віроїди. 12. Екологія вірусів та епідеміологія вірусних інфекцій.


Рекомендована література: 1. Вирусология. В 3т. /Под ред. Б. Филдса. - М.: Мир, 1989. - 1475 с.
2. Гудзь С.П., Перетятко Т.Б., Павлова Ю.О. Загальна вірусологія. Л.: Видавництво: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. - 264 с.
3. Вирусология: учебник / А.В. Пиневич, А.К. Сироткин, О. В. Гаврилова, А. А. Потехин; под ред. А. В. Пиневича. 2-е изд., доп. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. - 442 с.
4. Вірусологія: підручник / І.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко, Г.В. Коротєєва та ін. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2019. - 351 с.
5. Вірусні інфекції людини та тварин: епідеміологія, патогенез, особливості противірусного імунітету, терапія та профілактика : навч. посіб. / Андрійчук О.М., Коротєєва Г.В., Молчанець О.В., Харіна А.В. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. - 415 с.
6. Вірусологія [підручник] / Шамрай С.М., Леонтьєв Д.В. Харків: Харківський національний педагогічний. університет імені Г.С. Сквороди, 2020. - 244 с.
7. Mathews R.E.F. Fundamentals of Plant Virology. - Academic Press, San Diego, USA, 1992. - 408 p.
8. Flint J, Racaniello V, Rall G, Skalka AM. Principles of Virology. 4th edition ASM Press, 2015. - 1060 р.
9. Cann A.J. Principles of Molecular Vorology. 6th Edition - London.: Academic Press, 2015. - 318 р.
10. Barer MR, Irving W, Swann A, Perera N. (eds.) Medical Microbiology: A Guide to Microbial Infections: Pathogenesis, Immunity, Laboratory Infection and Control. 19th ed. Elsevier; 2018.
11. Bennett JE, Dolin R, Blaser M. Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Elsevier; 2019.


Форми та методи навчання: лекції (24 год.), семінарські (14 год.) та лабораторних заняття (6 год.), самостійна робота (46 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських заняттях (35 %); виконання практичних та лабораторних робіт (15%), контрольна робота (10 %); наукова доповідь, реферат, презентація (5%);- підсумковий контроль (екзамен) - (35 %).

Мова навчання: українська.