НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294208

Назва:

РадіобіологіяАнотація: Розглянуто типи та джерела природних та штучних іонізуючого випромінювання (ІВ). Визначено експозиційні, поглинуті, еквівалентні та ефективні дози ІВ; поняття про потужність ІВ. Розглянуто основні механізми взаємодії з речовино електромагнітного та корпускулярного та параметри радіобіологічних реакцій. Особливу увагу приділено розгляду стохастичних та детермінованих види радіобіологічних реакцій. Перераховано основні фактори, що визначають радіостійкість біологічних систем різного ступеня організованості. Розглянуто механізми радіобіологічних реакції біосистем різного рівня інтеграції. Та способи модифікації радіобіологічних ефектів. В радіоекологічному блоці висвітлено закономірності міграції радіонуклідів в природних та штучних середовищах. Розглянуто особливості формування ефектів у опромінених екосистем різного рівня інтеграції (популяцій, угрупувань тощо). Дію неіонізуючих електромагнітних випромінювань розглянуто на прикладі дії УФ-випромінювання, випромінювання інфрачервоного та радіодіапазонів. Розглянуто радіогенний канцерогенний ризик, принципи нормування іонізуючих випромінювань та основи радіаційної гігієни. Викладені питання щодо основних радіологічних та радіоекологічних (включно з психічними та соціальними) наслідки аварії на ЧАЕС.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 4

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): МіхєєвО.М., доктор біологічних наук, доцент

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати типи та джерела іонізуючого випромінювання;
- знати основні дозиметричні одиниці;
- знати фізичні основи взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною;
- мати уявлення про основні типи радіобіологічних реакцій;
- знати основні фактори, що визначають радіостійкість систем різного ступеня організованості;
- мати уявлення про способи модифікації радіобіологічних ефектів;
- знати основні закономірності радіоекологічних явищ;
- мати уявлення про дію неіонізуючих випромінювань;
- знати основні принципи нормування іонізуючих випромінювань та основи радіаційної гігієни.
- мати уявлення про основні радіологічні та радіоекологічні наслідки аварії на ЧАЕС


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Біофізика, Біохімія, Основи загальної екології

Зміст дисципліни: 1. Іонізуюча радіація як екологічний фактор. 2. Типи та джерела іонізуючого випромінювання (ІВ). 2. Експозиційні, поглинуті, еквівалентні та ефективні дози ІВ; поняття про потужність ІВ, 3. Механізми взаємодії з речовино електромагнітного та корпускулярного ІВ. 4. Параметри радіобіологічних реакцій. Стохастичні та детерміновані радіобіологічні реакції. 5. Основні фактори, що визначають радіостійкість систем різного ступеня організованості; механізми радіобіологічних реакції біосистем різного рівня інтеграції. 6. Способи модифікації радіобіологічних ефектів. 7. Закономірності міграції радіонуклідів в природних та штучних середовищах. Особливості формування доз і відповідних ефектів у опромінених екосистем різного рівня інтеграції (популяцій, угрупувань тощо).8. Дія неіонізуючих електромагнітних випромінювань - УФ, випромінювання інфрачервоного та радіодіапазонів. 9. Принципи нормування іонізуючих випромінювань та основи радіаційної гігієни; радіогенний канцерогенний ризик. 10. Основні радіологічні та радіоекологічні наслідки аварії на ЧАЕС.


Рекомендована література: 1. Гродзинський Д.М. Радіобіологія: Підручник. - К.: Либідь, 2000. - 448 с.
2. Гродзинский Д.М. Радиобиология растений. - Киев: Наукова думка, 1989. - 384 с.
3. Гудков І.М. Радіобіологія. - Підручник для вищ. навчальних закладів. - К.: НУБіП України, 2016. - 485 с.
4. Гудков І.М. Гайченко В.А. Кашпаров В.О. та ін. Радіоекологія. - Навч. посіб. - К.: 2010. - 458 с.
5. Кузин А.М. Природный радиационный фон и его значение для биосферы Земли. - М.: Наука, 1991. - 117 с.
6. Міхєєв О.М. та ін. Радіоекологія. - К.: НАУ, 2021. - 260 с.
7. Окада Ш. Радиационная биохимия клетки. - М.: Мир, 1974. - 408 с.
8. Радиационная безопасность. Рекомендация МКРЗ 1990 г. Публикация 60 МКРЗ. Ч. 1. - М.: Энергоатомиздат, 1994. - 192 с.
9. Савин В.Н. Действие ионизирующего излучения на целостный растительный организм. - М.: Энергоатомиздат, 1981. - 120 с.


Форми та методи навчання: лекції (16 год.), семінарські (14 год.) заняття, самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на практичних заняттях (56 %); - контрольна робота (14 %); - підсумковий контроль (залік) - (30 %).

Мова навчання: українська.