НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294209

Назва:

Популяційна генетикаАнотація: дисципліну присвячено адаптації знань, отриманих в результаті опанування дисципліни "Генетика", до вивчення генетичної структури популяцій біологічних видів у відсутності можливості постановки модельних експериментів зі схрещування певних генотипів. Буде розглянуто показники генетичної статики популяції: параметри оцінки внутрішньо популяційної мінливості, параметри генетичної структури панміктичної популяції. Буде показано, як досягається рівновага у генетичній структурі популяції за умов відхилення від ідеальної популяції. Буде розглянуто фактори динаміки генетичної структури популяції - потік генів, дрейф генів, природний добір, мутаційний процес, та показано, як здійснюється вимір їхнього впливу на генетичну структуру популяції. Розкривається значення популяційної генетики для генетичного аналізу людини.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 33

Семестр: весняний.

Кількість кредитів: 3,5.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Терновська Т.К., доктор біологічних наук, професор.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- Планувати, виконувати, аналізувати дані і презентувати результати експериментальних досліджень з популяційної генетики.
- Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі популяційної генетики і на межі предметних галузей.
- Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем.
- Знати механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.
- Аналізувати взаємодії живих організмів різних рівнів філогенетичної спорідненості між собою, особливості впливу різних чинників на живі організми та оцінювати їхню роль у біосферних процесах трансформації речовин і енергії.
- Застосовувати у практичній діяльності методи визначення структурних та функціональних характеристик біологічних систем на рівні генетичної популяції.
- Аналізувати інформацію про різноманіття живих організмів.
- Вміти правильно оцінювати актуальність розвитку окремих наукових напрямків з популяційної генетики і брати участь в їхніх розробках.


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Ботаніка, Зоологія, Цитологія та гістологія, Генетика, Молекулярна біологія, Статистичні методи в біології.

Зміст дисципліни: Статика генетичної структури популяції. Генетична структура популяцій та можливості оцінки внутрішньо популяційної мінливості. Характеристика панміктичної популяції. Встановлення параметрів генетичної структури панміктичної популяції. Досягнення рівноваги у генетичній структурі популяції за умов відхилення від ідеальної популяції. Залежність генетичної структури популяції від системи схрещування. Динаміка генетичної структури популяцій. Генетичне забезпечення динаміки популяції як основи мікроеволюційного процесу. Потік генів та структура популяції. Популяційні хвилі та дрейф генів. Дія добору на генетичну структуру популяції. Популяційна генетика людини. Популяційний метод у генетиці людини. Генетичний аналіз людини з використанням популяційних даних. Добір у людських популяціях.


Рекомендована література: 1. Kowles R. Solving Problems in Genetics. Springer Science+Buisness Media New York, LLC, 2001. 489 p.
2. Piers A.B. Genetics Essentials. Concepts and Connections. Southwestern University. W. H. Freeman and Company. New York, 2016. 572 р.
3. Griffiths A.J.F., Wessler S.R., Carroll S.B., Doebley J. Introduction to Genetic Analysis. Freeman and Company. New York,, 2015. 897 p.
4. Трофименко О.Л., Гиль М.І., Сметана О.Ю. Генетика популяцій. Підручник. Миколаїв, 2018. 252 с.Форми та методи навчання: лекції (24 год.), практичні заняття (20 год.), самостійна робота (46 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: робота в семестрі - 60 балів (виконання завдань на лабораторних заняттях, поточні контрольні роботи); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен)

Мова навчання: українська.