НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294210

Назва:

БіорізноманітністьАнотація: Біологічне різноманіття – одна з базових та інтегративних концепцій сучасних природничих наук. У запропонованому курсі розглядатимуться структурні та функціональні рівні біорізноманіття (від молекул до біосфери); принципи сучасної філогенетики, систематики та номенклатури; класичні й сучасні методи вивчення біорізноманіття; основні етапи еволюційної історії біосфери та філогенія органічного світу; стратегічні й практичні аспекти збереження біорізноманіття. Основне завдання курсу – показати сучасні тенденції та концепцію «нового еволюційного синтезу» – поєднання еволюційного вчення, палеонтології, філогенетики, систематики, молекулярної біології, біогеографії та екології.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: третій.

Семестр: V, осінній.

Кількість кредитів: 3.

Викладач(і): Пасічник Т.В. кандидат біологічних наук, ст. викладач.

Результати навчання: отримання теоретичних знань про біорізноманітність на різних
рівнях організації біосфери, набуття навичок практичного застосування таких знань у
галузі моніторінга та збереження біологічної різноманітності.

Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Ботаніка, Зоологія, Біохімія.

Зміст дисципліни: Курс вміщає розгляд основних складових поняття біорізноманітність: поняття про біорізноманітність як основу життя на Землі та її значення для біосфери, визначення структури та рівнів біорізноманітності, різноманітність на генетичному рівні, видовому рівні, а також різноманітність екосистем, методи кількісної оцінки показників біорізноманітності.


Рекомендована література: Всеукраїнська стратегія збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття. – Київ, 1998.– 52 с. Заповідники і національні парки України.
– К., 1999. – 230 с. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Українська енциклопедія
, 1996. – 608 с. Червона книга України. Тваринний світ. К.: Українська енциклопедія, 1994.
– 463 с.

Форми та методи навчання: лекції (18 год.), семінарські (12 год.) та практичні заняття (60 год.), самостійна робота (86 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання, поточні контрольні роботи), підсумковий контроль – 30 (залік).

Мова навчання: українська.