НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294211

Назва:

Зоологія хордовихАнотація: У курсі розглядаються ознаки, притаманні всім хордовим тваринам, поділ на основні таксономічні одиниці, анатомо-морфологічні ознаки усіх класів, особливості їх походження і філогенетичні зв'язки.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 2.

Семестр: 3, осінній.

Кількість кредитів: 4.

Викладач(і): Пасічник С.В., кандидат біологічних наук, ст. викладач

Результати навчання: сформувати загальні уявлення про хордових тварин, обсяг типу,
його систематику, походження, філогенетичні зв’язки та особливості будови головних
таксонів, навчити володіти термінами і поняттями, пов’язаними з зоологією хребетних і
користуватися відповідними визначниками.

Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: зоологія безхребетних, вступ до спеціальності, ботаніка.

Зміст дисципліни: в курсі розглядаються ознаки, притаманні всім хордовим тваринам, поділ на основні таксономічні одиниці, анатомо-морфологічні ознаки усіх класів, особливості їх походження і філогенетичні зв’язки.


Рекомендована література: Булахов В.Л. Морфологія і анатомія хордових тварин:
Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – 160 с. Kardong Kenneth V.
Vertebrates: comparative anatomy, function, evolution. Third edition. Washington State
University, McCrawHill, 2002. – 762 p.

Форми та методи навчання: лекції (24 год.), семінарські (12 год.) та лабораторні заняття (24 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання, поточні контрольні роботи), підсумковий контроль – 30 (екзамен).

Мова навчання: українська.