НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294212

Назва:

Біологічні основи інфекційних процесівАнотація: У курсі розглядаються сучасні досягнення у вивченні патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, особливості їхньої ідентифікації, наведено характеристику біологічних основ патологій, які викликають згадані мікроорганізми. Викладено основи вчення про інфекційний та епідемічний процеси, форми та види інфекційних процесів, особливості формування імунної відповіді. Наведено короткий огляд антимікробних препаратів та особливостей їхнього застосування у клінічній практиці, підходи до мікробіологічної та імунологічної діагностики збудників найпоширеніших інфекційних захворювань. Значне місце відводиться розгляду молекулярно-біологічних і генетично-популяційних основ патогенності мікроорганізмів.

Тип дисципліни: вибірковий.

Рік навчання: четвертий.

Семестр: осінній.

Кількість кредитів: 4.

Форма контролю: залік

Викладач(і): Фуртат И.М., кандидат біологічних наук, доцент.

Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати базові поняття, терміни та методи, що застосовуються у медичній, клінічній, санітарній мікробіології,епідеміології та інфектології;
- володіти сучасною інформацією стосовно основних груп хіміотерапевтичних засобів та антибіотиків та ускладнень, що можуть виникати внаслідок антибіотикотерапії,
- мати уявлення про антибіотикорезистентність мікроорганізмів та механізми її формування,
- розуміти роль мікроорганізмів у розвитку інфекційного процесу, механізми та шляхи передачі збудників найпоширеніших захворювань різної етіології,
- розрізняти імунобіологічні препарати, що застосовуються для профілактики та лікування та інфекційних захворювань,
- мати уявлення про таксономію, морфологічні та біологічні ознаки найбільш значимих збудників інфекційних захворювань,
- мати уявлення про епідеміологію, механізми та шляхи передачі збудників, патогенез, основні клінічні прояви та імунітет при цих захворюваннях,
- мати уявлення про принципи діагностики, неспецифічну та специфічну профілактику, лікувальні препарати,
- знати правила безпечного поводження під час роботи з біологічним матеріалом, відібраним з організму людини,
- розуміти поняття "асептика", "антисептика", "дезінфектанти", а також механізм дії дезінфікувальних засобів,
- вміти виділяти у чисту культуру мікроорганізми, виділені з різних біотопів організму людини,
- визначати якісний та кількісний склад мікробіоти людини,
- застосовувати на практиці стандартні методи та підходи до вивчення мікроорганізмів, здійснювати підбір живильних середовищ, відповідно до мети дослідження,
- визначати основні культуральні, морфологічні, фізіолого-біохімічні ознаки мікроорганізмів, їхню здатність до продукції ферментів та інших чинників, що характеризують рівень патогенності та вірулентності мікроорганізмів,
- диференціювати представників окремих родів та видів бактерій, застосовуючи тести, які базуються на культурально-морфологічних та фізіолого-біохімічних властивостях мікроорганізмів та встановлювати родову та видову належність щойно виділених ізолятів,
- визначати чутливість бактерій до антибіотиків та лікарських препаратів бактеріофагів, будувати антибіотикограми,
- визначати титр імунних сироваток,
- створювати схеми експериментів, фіксувати, описувати та аналізувати первинні дані експериментів.


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Неорганічна хімія", "Аналітична хімія", "Зоологія безхребетних", "Основи оптичного мікроскопіювання", "Біоорганічна хімія", "Біохімія", "Механізми клітинного сигналювання", "Мікробіологія", "Імунологія", "Молекулярна біологія", "Фізіологія людини та тварин", "Вірусологія".

Зміст дисципліни: Поняття про нормальну мікрофлору людини та її загальна характеристика. Зміни нормальної мікрофлори, викликані різноманітними чинниками. Взаємозалежність макроорганізму та його мікробіоти. Дисбіози та причини їхнього формування. Принципи та засоби біокорекції порушень мікробіоценозів людини. Поняття "пробіотичні продукти", "пробіотики", "пребіотики", "синбіотики". Принципи створення та загальна характеристика найвживаніших пробіотиків, що використовуються для корекції мікрофлори людини та лікування дисбіозів. Патогенність та вірулентність мікроорганізмів. Характеристика основних груп чинників патогенності мікроорганізмів та механізмів проникнення до організму людини. Основні властивості патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів. Специфічність та молекулярні механізми адгезії. Характеристика адгезинів бактерій. Загальна характеристика чинників патогенності з інвазивною активністю. Інактивувальні ферменти. Чинники патогенності з токсинною функцією. Бактеріальні ендо- та екзотоксини. Особливості біології та загальна характеристика збудників найпоширеніших збудників інфекційних захворювань. Молекулярно-біологічні основи терапії інфекційних захворювань. Характеристика основних груп хіміотерапевтичних препаратів та механізму їхньої на мікроорганізми. Характеристика основних груп антибіотиків, їхні властивості та механізм антимікробної дії. Сучасні методичні підходи до виділення та ідентифікації збудників інфекційних захворювань різної етіології. Поняття про інфекційний процес та його загальна характеристика. Епідеміологічні підходи до вивчення інфекційних захворювань людини та їхня загальна характеристика.


Рекомендована література: 1. Епідеміологія: навчальний посібник / За ред. Ю.Д. Гоц, І.П. Колеснікової, Г.А. Мохорта. - К.: Асканія, 2007.
2. Жель Ф., Шомара М., Вебер М., Жерар А. Від антибіотикограми до рецепта / За ред. Глушкевич Т.Г. - К.: вид-во "Логос", 2007.
3. Імунологія: Підручник / А.Ю. Вершигора, Є.У. Пастер, Д.В. Колибо та ін.; За заг. ред. Є.У. Пастер. - К.: Вища шк., 2005.
4. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С. , Широбоков В.П. Практична мікробіологія: навчальний посібник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.
5. Кривко Ю.Я., Корнійчук О.П., Федорович У.М. Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень: Електронний посібник. - Львів. 2021.
6. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / за ред. В.П.Широбокова. - 3-тє вид., оновл. та допов. - Вінниця : Нова Книга, 2021.
7. Фуртат І.М. Методичні рекомендації та практичні завдання до лабораторних робіт з курсу "Біологічні основи інфекційних процесів". - К.: ТОВ РІА "Октант", 2005.
8. Швець Ю.В. Біологічні основи інфекційних процесів бактеріальної етіології посібник: підручник. - Київ: вид-во Ліра-К, 2022.
9. Широбоков В.П., Янковський Д.С., Димент Г.С. Мікробна екологія людини з кольоровим атласом. - К.: Науково-виробниче об'єднання "Пролісок", 2009.


Форми та методи навчання: лекції (18 год.), семінарські (12 год.) та лабораторні заняття (10 год.), самостійна робота (80 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 65 балів (опитування, виступи на семінарах, тестування на лабораторних заняттях, індивідуальне практичні та письмові завдання на лабораторних заняттях); підсумковий контроль - 35 балів (екзамен)

Мова навчання: українська.