НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294213

Назва:

Статистичні методи в біологіїАнотація: дисципліну присвячено практичному ознайомленню студентів з тими напрямками статистики, які використовуються для обробки масивів даних, отриманих за участю біологічних об'єктів. Дисципліну націлено на формування у студентів переконання у важливості статистичної обробки результатів роботи з біологічними об'єктами для формулювання правильних висновків. Головним вмінням, яке має бути сформовано в результаті опанування дисципліни, - обирати адекватний метод статистичної обробки даних у залежності від їхньої специфіки стосовно природи ознаки, що оцінюється, та характеру розподілу її варіант в досліджуваній групі.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 33

Семестр: весняний.

Кількість кредитів: 5.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Терновська Т.К., доктор біологічних наук, професор.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- Спілкуватися усно і письмово з професійних питань з використанням наукових термінів, прийнятих у статистиці, державною та іноземною мовами.
- Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі статистики і на межі предметних галузей.
- Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем і розуміти значення статистичної обробки даних для накопичення таких знань.
- Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування та проведення польових, лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. математичних методів та програмного забезпечення для проведення досліджень, обробки та представлення результатів.
- Аналізувати інформацію про різноманіття живих організмів з застосуванням методів статистики.
- Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на доброчесність, професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Ботаніка, Зоологія, Основи інформатики, Зоологія, Генетика, Популяційна генетика

Зміст дисципліни: Репрезентація первинних даних. Основні характеристики ознак, що варіюють. Розподіл варіант у відповідності до закону Гауса. Генеральна сукупність та вибірки з неї. Статистичні висновки. Оцінка статистичної значущості результатів дослідів параметричними методами. Порівняння декількох груп даних з нормальним розподілом варіант. Дисперсійний аналіз. Методи множинних порівнянь. Багатофакторний дисперсійний аналіз. Статистичний аналіз повторних вимірів. Статистичний аналіз якісних ознак. Порівняння розподілів варіантів якісних ознак. Непараметричні критерії. Порівняння розподілів варіантів. Непараметричні критерії. Порівняння вибірок за центральною тенденцією. Кореляційний аналіз. Регресійний аналіз.


Рекомендована література: 1. Stanton A.Glanz. Primer of Biostatistics. 7th td. The McGraw-Hill Companies, Inc. 2012. 327 p.
2. Robert R. Sokal. Introduction to Biostatistics. 2nd ed. Dover Publications, Inc. Mineola, New York. 2009. 374 p.
3. Атраментова Л.О., Утєвська О.М. Статистичні методи в біології. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. - 288 с.Форми та методи навчання: лекції (24 год.), семінарські заняття (18 год.), практичні заняття (32 год.), самостійна робота (76 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: робота в семестрі - 80 балів (виконання завдань на семінарських та лабораторних заняттях, поточні контрольні роботи); підсумковий контроль - 20 балів (екзамен)

Мова навчання: українська.