НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294215

Назва:

Біологія індивідуального розвиткуАнотація: Біологія розвитку є сучасною дисципліною, що стрімко розвивається. В курсі розглядаються процеси дозародкового, зародкового та післязародкового розвитку організму, детермінації та диференціювання клітин, гісто- та органогенезу та механізми їх регуляції. Розглядаються методи допоміжних репродуктивних технологій та виклики, зумовлені широким використанням цих методів. Приділено увагу зовнішнім чинникам, що впливають на процеси онтогенезу, в тому числі, тератогенним факторам. Розглянуто процеси регенерації тканин та органів та перспективи застосування напрацьованих технологій в медицині. Вивчаються процеси старіння та антистаріння.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 4

Семестр: осінній.

Кількість кредитів: 3.

Форма контролю: екзамен.

Викладач(і): Мартиненко В.С., кандидат біологічних наук, ст. викладач.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати особливості формування статевих клітин та їхню будову;
- розуміти молекулярні механізми впізнавання, контакту між статевими клітинами та процесу злиття гамет;
- орієнтуватись в розташування органів зародка ссавця на гістологічних препаратах;
- вміти розпізнавати органи зародка, що формується, працювати із світловим мікроскопом;
- знати основні етапи органогенезу та фактори ,що впливають на ці процеси;
- мати уявлення про процеси постнатального розвитку організму та процеси, що відбуваються при старінні
- знати основні типи регенераці


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Цитологія та гістологія", "Анатомія людини", "Генетика"

Зміст дисципліни: 1. Формування статевих клітин. 2. Впізнавання та контакт між статевими клітинами при зовнішньому та внутрішньому заплідненні. 3. Процеси дроблення та гаструляції, механізм імплантації зародка. 4. Детермінація та диференціювання клітин, гісто- та органогенез та механізми їх регуляції. 5 . Допоміжні репродуктивні технології. 6.Чинники, що впливають на процеси онтогенезу, в тому числі, тератогенні фактори. 7. Процеси регенерації тканин та органів.. Процеси старіння та антистаріння.


Рекомендована література: 1. Gilbert S. F. Developmental Biology. 6th ed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?call=bv.View..ShowTOC&rid=dbio.TOC&depth=2
2. Луцик О. Д., Чайковський Ю. Б. Гістологія Цитологія Ембріологія м. Вінниця, Нова книга 2018 рік, 592 с.
3. Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: навч. посіб. Біла Церква, 2005. 256 с.
4. Рожков І.М., Гордієнко В.М., Олейник В.П. Основи цитології, ембріології та гістології: нав. посіб. Миколаїв: Вид-во МДУ ім. О.Сухомлинського, 2007.183 с.
5. Степаненко О., Мірошниченко О., Зайченко Л. Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас. Київ. "Медицина" 2017


Форми та методи навчання: лекції (22 год.), семінарські (10 год.) та лабораторні заняття (12 год.), самостійна робота (46 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських та лабораторних заняттях (49%); - тестування (21 %); - підсумковий контроль (екзамен) - (30 % )

Мова навчання: українська.