НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294216

Назва:

Генетика онтогенезуАнотація: дисципліна орієнтована на поглиблення знань і навичок, отриманих при опануванні генетики, у напрямку вивчення реалізації генетичної інформації як процесу, який лежить в основі онтогенетичного розвитку будь-якого багатоклітинного евкаріотного організму. Картина розвитку онтогенетичних подій подається на двох моделях: дрозофіла та миша. Вмістом дисципліни є демонстрація та аналіз інформації, яка пов'язує картини морфогенезу починаючи з утворення зиготи до стадії дорослого організму з експресією генів. Перевага надається генам, що контролюють транскрипційні фактори та сигнальні молекули як головні елементи регуляторних ланцюгів морфогенетичних подій. Детально розглядається участь НОХ-генів у специфікації дії транскрипційних факторів у залежності від часової та позиційної інформації.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 4

Семестр: весняний.

Кількість кредитів: 3,5.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Терновська Т.К., доктор біологічних наук, професор.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- Спілкуватися усно і письмово з професійних питань з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі, державною та іноземною мовами.
- Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.
- Дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічної безпеки і біологічного захисту у процесі навчання та професійній діяльності.
- Знати основи систематики, методи виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот й застосовувати їх для вирішення конкретних біологічних завдань.
- Розуміти структурну організацію біологічних систем на молекулярному рівні.
- Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем.
- Знати механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.
- Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування та проведення польових, лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. математичних методів та програмного забезпечення для проведення досліджень, обробки та представлення результатів.
- Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на доброчесність, професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.
- Аналізувати фізико-хімічні властивості та функціональну роль біологічних макромолекул і молекулярних комплексів живих організмів, характер взаємодії їх з іонами, молекулами і радикалами, їхню будову й енергетику процесів.Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Зоологія, Фізіологія людини та тварин, Біологія індивідуального розвитку, Генетика, Молекулярна біологія, Цитологія та гістологія.

Зміст дисципліни: Оогенез дрозофіли та специфікації осей зародку. Етапи розвитку дрозофіли. Ранній розвиток дрозофіли. Мішені для материнських генів. Роль у онтогенезі дрозофіли Hox-генів. Гаметогенез, запліднення і преімплантаційний розвиток у ссавців на моделі миші. Генетичні основи формування осей тіла у ссавців. 8-мі клітинний ембріон. Гаструляція і нейруляція у ссавців. Відділи мезодерми та їхні похідні. Нох-гени у хребетних та сегментація. Диференціювання нервової трубки у переднє-задньому напрямку. Диференціювання нервової трубки у дорзо-вентральному напрямку. Формування нейронів та глії. Формування нервового гребня та міграція його клітин. Розвиток похідних мезодерми. Розвиток похідних ендодерми.


Рекомендована література: Рекомендована література:
1. Gilbert S.F., Barrest M.J. Developmental Biology. 11-th Edition. Sinauer Associates, Inc. Publishers Sunderland, Massachusetts, 2016. 940 p.
2. Slack J.M.W. Essential Developmental Bioligy. Wiley-Blackwell, 2013. 493 p.
3. Moody S.A. Principles of Development Genetics. Academic Press is an imprint of Elsevier, 2015. 734 p.
4. Wolpert L., Beddington R., Jessel Th., Lawrence P., Meyerowitz E. Principles of development. Oxford: University Pres, 2002. 555 p.Форми та методи навчання: лекції (22 год.), семінарські (12 год.), самостійна робота (71год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: робота в семестрі - 60 балів (виконання завдань на семінарських заняттях, контрольна робота); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен)

Мова навчання: українська.