НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294218

Назва:

Практика дослідницькаАнотація: Студенти набувають професійних навичок, опановують сучасні дослідницькі методики, закріплюють і поглиблюють теоретичні й практичні знання з експериментальної біології.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: третій.

Семестр: VIд, після семестру

Кількість кредитів: 3.

Викладач(і): Єфіменко Т.С. кандидат біологічних наук, старший викладач.

Результати навчання: вдосконалення та розширення знань, отриманих студентами під час опанування слухання навчальних теоретичних та практичних курсів, що входять в
навчальну програму бакалавра-біолога, ознайомлення з роботою лабораторій науково-
дослідного інституту, де проходиться практика, оволодіння студентами сучасними
методами, навичками, вміннями та способами організації праці у науково-дослідних
лабораторіях, формування професійних навичок та вмінь для прийняття самостійних
рішень під час роботи в дослідницькій лабораторії, вміння застосовувати свої знання у
практичній діяльності, використання результатів практики при виконанні кваліфікаційної
роботи, проведення статистичного опрацювання отриманих результатів та їхньої наукової
інтерпретації, підготовка звіту про проходження практики.

Спосіб навчання: позааудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Ботаніка, Зоологія, Біохімія, Генетика, Молекулярна біологія, Фізіологія рослин, Фізіологія людини та тварин, Анатомія людини, Мікробіологія, Імунологія, Біометрія.

Зміст дисципліни: практика дослідницька проходить у науково-дослідних установах Академії наук України та інших науково-дослідних закладах та організаціях та передбачає ознайомлення зі змістом і організацією проведення науково-дослідницької діяльності в установі, практичне оволодіння науковими методиками та обладнанням для виконання лабораторних та науково-дослідних робіт, опанування трьох лабораторних методів, розроблених для вирішення однієї і тієї самої задачі та їхнє порівняння, оформлення звітної документації (щоденник, протокол), написання та правильне оформлення звіту, захист практики.


Рекомендована література: Положення про науково-дослідну практику. Наукова
література з дослідницької тематики наукового підрозділу, у якому відбувається практика
конкретного студента.

Форми та методи навчання: практичні заняття (30 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів – 100: звіт – 30, протокол – 40, щоденник – 10, доповідь –20 (залік)

Мова навчання: українська.