НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294219

Назва:

ІмунологіяАнотація: Курс спрямовано на опанування студентами основних понять і теоретичних засад окремих розділів загальної та клінічної імунології, а також ознайомлення з використанням імунологічних методів у наукових дослідженнях та медицині. У курсі висвітлено сучасні досягнення у вивченні клітинних та молекулярних механізмів роботи імунної системи людини на рівні природної та адаптивної імунної відповіді, викладено основи вчення про імунітет та запалення, поняття імунологічної толерантності та гіперчутливості. Наведено характристику захворювань, пов'язаних з порушенням роботи імунної системи, зокрема імунодефіцитних станів.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Маньковська О.С, кандидат біологічних наук, ст. викладач.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни "Імунологія" студент повинен:
- знати головні поняття, терміни та методи загальної та клінічної імунології,
- розуміти клітинні та молекулярні механізми роботи імунної системи людини на рівні природної та адаптивної імунної відповіді,
-знати основи вчення про імунітет та запалення,
-орієнтуватись у механізмах, задіяних у формуванні імунологічної толерантності та гіперчутливості,
-розуміти механізми протиінфекційного і протипухлинного імунітету, а також володіти знаннями про етіологію та патогенез низки захворювань, пов'язаних з порушенням роботи імунної системи, зокрема імунодефіцитних станів,
-розуміти принципи, що лежать в основі методів імунодіагностики, імунопрофілактики та імунотерапії, знати сфери їх застосування у лабораторних дослідженнях та клінічній практиці


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Цитологія та гістологія, Вступ до спеціальності. Біохімія, Механізми клітинного сигналювання

Зміст дисципліни: 1. Вступ до імунології. Історичний екскурс та основні поняття сучасної імунології. 2. Загальна схема дії вродженого імунітету. Механізми розпізнавання "чужого". Запалення. Гуморальні фактори вродженого імунітету. Система комплементу. 3. Адаптивний імунітет. Антигени. Антитіла. Взаємодія антиген-антитіло. В-клітинний рецептор. Т-клітинний рецептор. Головний комплекс гістосумісності. Процесинг і представлення антигену. Клітинна імунна відповідь. Гуморальна імунна відповідь. Імунологічна пам'ять. 4. Основи клінічної імунології: загальні імунологічні феномени. Протиінфекційний імунітет. Трансплантаційний імунітет. Імунологічна толерантність. Протипухлинний імунітет. 5. Основи клінічної імунології: патологія імунітету. Аутоімунні захворювання. Алергени та алергічні захворювання. Імунодефіцити.


Рекомендована література: Основна
1. Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai. Cellular and molecular immunology. - Elsevier; 10th edition (February 19, 2021). - 582 p.
2. Вершигора А.Ю., Пастер Є.У., Колибо Д.В., Позур В.К., Віхоть М.Є., Михальський Л.О., Швець Ю.В., Холодна Л.С., Моложава О.С. Імунологія. - Київ: Вища школа, 2005. - 599 с.
3. Goldsby R.A., Kindt T.I., Kuby J., Osborne B.O. Immunology 5th ed. -W H Freeman Co,2003.-579 p.
4. Peter J. Delves, Seamus J. Martin, Dennis R. Burton, Ivan M. Roitt. Roitt's Essential Immunology. - Wiley-Blackwell; 13th edition (January 17, 2017). - 576 p.
5. Kenneth M. Murphy, Casey Weaver. Janeway's Immunobiology. - Garland Science; 9th edition (March 24, 2016). - 924 p.
6. Robert R. Rich, Thomas A Fleisher, William T. Shearer, Harry Schroeder, Anthony J. Frew, Cornelia M. Weyand. Clinical Immunology: Principles and Practice. - Elsevier; 5th edition (March 27, 2018). - 1392 p.
7. Male, Peebles, S., & Male, V. Immunology. - Elsevier. 9th edition, 2021. - 432 p.
8. William E. Paul. Fundamental immunology. 7th edition - Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2013. - 1304 p.
9. Peter Parham. The immune system. 5th edition. - Garland Science, Taylor & Francis Group, 2021. - 624 p.
10. Janeway CA Jr, Travers P, Walport M, et al. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. - New York: Garland Science; 2001. - 732p.
11. Carsten Carlberg, Eunike Velleuer. Molecular Immunology: How Science Works - Springer Cham, 2022.- 219p.
12. Peter Chin-Hong, Elizabeth A. Joyce, Manjiree Karandikar et. Al. - Levinson's Review of Medical Microbiology and Immunology: A Guide to Clinical Infectious Disease, Eighteenth Edition 18th Edition. - McGraw Hill / Medical; 18th edition, 2024. - 856 p.
Додаткова:
1. Abbas A.K., Lichtman A.H. Basic Immunology. Functions and Disorders of the Immune System. - Philadelphia: W. B. Saunders Company, 2004. - 309 p.
2. Mario Milco D'Elios, Cosima Tatiana Baldari, Francesco Annunziato. Cellular Primary Immunodeficiencies. Springer Cham, 2021 - 513 p.
3. Siraj A. Misbah, Gavin P. Spickett, Virgil A.S.H. Dalm. Chapel and Haeney's essentials of clinical immunology. - Wiley-Blackwell, 2023.- 352 p.
4. Cancer Immunotherapy Principles and Practice, Second Edition - Reflects Major Advances in Field of Immuno-Oncology and Cancer Immunology
Форми та методи навчання: лекції (22 год.), семінарські заняття (18 год.), лабораторні заняття (4 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських заняттях (45 %); письмова робота з курсу (10%);- контрольна робота (15 %); - підсумковий контроль (екзамен) - (30 %).

Мова навчання: українська.