НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294219

Назва:

ІмунологіяАнотація: Курс спрямовано на опанування студентами основних понять і теоретичних засад окремих розділів загальної та клінічної імунології, а також ознайомлення з використанням імунологічних методів у наукових дослідженнях та медицині. У курсі висвітлено сучасні досягнення у вивченні клітинних та молекулярних механізмів роботи імунної системи людини на рівні природної та адаптивної імунної відповіді, викладено основи вчення про імунітет та запалення, поняття імунологічної толерантності та гіперчутливості. Наведено характристику захворювань, пов'язаних з порушенням роботи імунної системи, зокрема імунодефіцитних станів.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Маньковська О.С, кандидат біологічних наук, ст. викладач.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни "Імунологія" студент повинен:
- знати головні поняття, терміни та методи загальної та клінічної імунології,
- розуміти клітинні та молекулярні механізми роботи імунної системи людини на рівні природної та адаптивної імунної відповіді,
-знати основи вчення про імунітет та запалення,
-орієнтуватись у механізмах, задіяних у формуванні імунологічної толерантності та гіперчутливості,
-розуміти механізми протиінфекційного і протипухлинного імунітету, а також володіти знаннями про етіологію та патогенез низки захворювань, пов'язаних з порушенням роботи імунної системи, зокрема імунодефіцитних станів,
-розуміти принципи, що лежать в основі методів імунодіагностики, імунопрофілактики та імунотерапії, знати сфери їх застосування у лабораторних дослідженнях та клінічній практиці


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Цитологія та гістологія, Вступ до спеціальності. Біохімія, Механізми клітинного сигналювання

Зміст дисципліни: 1. Вступ до імунології. Історичний екскурс та основні поняття сучасної імунології. 2. Загальна схема дії вродженого імунітету. Механізми розпізнавання "чужого". Запалення. Гуморальні фактори вродженого імунітету. Система комплементу. 3. Адаптивний імунітет. Антигени. Антитіла. Взаємодія антиген-антитіло. В-клітинний рецептор. Т-клітинний рецептор. Головний комплекс гістосумісності. Процесинг і представлення антигену. Клітинна імунна відповідь. Гуморальна імунна відповідь. Імунологічна пам'ять. 4. Основи клінічної імунології: загальні імунологічні феномени. Протиінфекційний імунітет. Трансплантаційний імунітет. Імунологічна толерантність. Протипухлинний імунітет. 5. Основи клінічної імунології: патологія імунітету. Аутоімунні захворювання. Алергени та алергічні захворювання. Імунодефіцити.


Рекомендована література: 1. Ярилин А.А. Иммунология. - М.: ГЭОСТАР-Медиа, 2010. - 752 с.
2. Ройт А , Бростофф Дж., Мейл. Д. Иммунология. - М. : Мир, 2000. - 592 с.
3. Ярилин А.А. Основы иммунологии. - М.: АМЛ,1999. - 608 с.
4. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.Л., Сидорович И.Г. Иммунология. - М.: Медицина, 2000. - 432 с.
5. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. - М.: Медицинское информационное агенство, 2003. - 604 с.
6. Рабсон А, Ройт А., Делвз П. Основы медицинской иммунологии. - М.: Мир, 2006. - 320 с.
7. Полетаев А. Б. Клиническая и лабораторная иммунология. - М.: МИА, 2007. - 184 с.
8. Титов Л.П. Иммунология. Терминологический словарь. - М.: МИА, 2008. - 512 с.
9. Земсков А.М., Земсков В.М., Караулов А.В. Клиническая иммунология. - М.: ГЭОСТАР-Медиа, 2008. - 432 с.
10. Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. - М.: АМЛ, 2000. - 288 с.
11. Плейфейер Дж. Х.Л., Рейн Б.М. Наглядная иммунология. - М.: ГЭОСТАР-Медиа, 2008. - 120 с.
12. Иммунология. Практикум / под ред Л.В. Ковальчука. - М.: ГЭОСТАР-Медиа, 2010. - 192 с.
13. Мейл Д., Бростофф Дж., Рот Д. Б., Ройт А. Иммунология. - М.: Логосфера, 2007. - 568 с.
14. Ковальчук Л.В. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии. - М.: ГЭОСТАР-Медиа, 2011. - 640 с.
15. Цинкернагель Р. Основы иммунологии. - М.: Мир, 2008. - 135 с.
16. Меньшиков И.В, Бедулева Л.В. Введение в иммунологию. - М.: Институт компьютерных исследований, 2010. - 139 с.


Форми та методи навчання: лекції (16 год.), семінарські заняття (14 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських заняттях (45 %); письмова робота з курсу (10%);- контрольна робота (15 %); - підсумковий контроль (екзамен) - (30 %).

Мова навчання: українська.