НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294222

Назва:

Молекулярні основи еволюціїАнотація: дисципліна дозволяє студентам отримати краще розуміння молекулярних основ еволюційних процесів. В курсі розглядаються поняття еволюції добіологічної та біологічної, можливі шляхи еволюції біологічних молекул та перших клітин. Студенти можуть ознайомитися з гіпотезою "світ РНК", поглибити знання щодо даних на користь ендосимбіотичної теорії походження мітохондрій та хлоропластів, розглянути сучасні погляди щодо можливих шляхів еволюції еукаріотичних хромосом. Розглядається роль мобільних генетичних елементів у еволюції геномів, основні положення нейтральної та майже нейтральної теорії еволюції. Студенти навчаються знаходити та аналізувати сучасні наукові джерела щодо молекулярних основ еволюції різних груп організмів та біологічних процесів.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: 3

Семестр: весняний.

Кількість кредитів: 3.

Форма контролю: залік

Викладач(і): Єфіменко Т.С. кандидат біологічних наук, старший викладач.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- розуміти роль еволюційної ідеї органічного світу;
- вміти знаходити, аналізувати, узагальнювати та презентувати результати експериментальних досліджень щодо молекулярних основ еволюції організмів та біологічних процесів;
- знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі еволюційних біологічних досліджень і на межі предметних галузей;
- розуміти структурну організацію біологічних систем на молекулярному рівні та можливі шляхи її зміни протягом еволюції;
- вміти аналізувати взаємодії живих організмів різних рівнів філогенетичної спорідненості між собою, особливості впливу різних чинників на живі організми та оцінювати їхню роль у біосферних процесах трансформації речовин і енергії;
- знати механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах;
- демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем;
- вміти аналізувати інформацію про різноманіття живих організмів.


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Цитологія та гістологія, Біохімія, Молекулярна біологія, Генетика.

Зміст дисципліни: 1. Предмет молекулярної еволюції. Еволюція добіологічна та біологічна. 2. Роль РНК в еволюції, "світ РНК". Еволюція генетичного коду. 3. Принципи побудови та типи філогенетичних дерев. 4.Ендосимбіотична теорія походження мітохондрій та хлоропластів. 5. Еволюція еукаріотичної хромосоми, виникнення теломер та центромери. 6. Роль мобільних генетичних елементів у еволюції геномів. 7. Нейтральна теорія молекулярної еволюції. Молекулярний годинник. 8. Епігенетичні зміни та еволюція. 9.Еволюція фотосинтезу. Виникнення С3 та САМ фотосинтезу. 10. Молекулярні основи еволюції квітки та пінгвінів.


Рекомендована література: 1. Rogers S.O. Integrated Molecular Evolution. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012. 392 p.
2. Directed Evolution of Proteins. Edited by S. Brakmann and K. Johnsson. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co KGaA, 2002. 360 p.
3. Graur D. and Li W.-H. Fundamentals of Molecular Evolution. Second Edition. Sinauer Associates Inc., Publishers, 2000. 493 p.
4. Page R.D.M., Holmes E.C. Molecular Evolution: A Phylogenetic Approach. Blackwell Publishing Ltd, 1998. 417 p.Форми та методи навчання: лекції (20 год.), семінарські (20 год.), самостійна робота (80 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських заняттях (60 %); - контрольна робота (10 %); - підсумковий контроль (залік) - (30 %)

Мова навчання: українська.