НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294225

Назва:

Біологічні основи поведінки людиниАнотація: Біологічні основи поведінки людини це дисципліна, що лежить на межі фізіології, генетики, біології розвитку, психології та еволюційного вчення. В процесі опрацювання матеріалу студенти усвідомлюють першопричини різниці в протіканні психічних процесів у різних осіб. Значну увагу приділено генетичній складовій формування рис особистості та впливу обставин життя на прояв певних ознак. Розглянуто статеві відмінності в поведінкових реакціях людини та причини їх виникнення, пренатальний вплив на поведінку, механізми формування залежностей від психоактивних речовин. За вибором студентів коло питань, висвітлених в даному курсі може бути розширене за рахунок тем творчих робіт.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік.

Викладач(і): Мартиненко В.С. кандидат біологічних наук, ст., викладач

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- - розуміти внесок генів та довкілля у різні аспекти формування особистості;
- орієнтуватись в методах досліджень поведінки людини в популяції;
- знати генетичні основи когнітивних функцій, агресивної поведінки, розладів вольової сфери, ,тощо;
- знати основні чинники, що негативно впливають на характеристики особистості;
- мати уявлення про роль гормонів в поведінкових патернах людей
-розуміти роль пренатального періоду, зокрема, вплив стресу, нераціонального харчування та певних захворювань матері у формуванні поведінки людини


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Фізіологія людини та тварин" , "Генетика"

Зміст дисципліни: 1. Формування особистості. Моделі для опису особистості. Генетичні дослідження для вивчення закономірностей формування особистості. 2. Генетичне забезпечення когнітивних здібностей. Когнітивні здібності та академічна успішність. 3. Статевий диморфізм та поведінка людини. Роль середовища у формуванні гендерних розбіжностей. 4. Молекулярно-генетичні основи формування соціальної поведінки. 5. Епігенетичні впливи під час раннього розвитку та формування елементів поведінки. Гіпотези "developmental origins of health and disease" та "predictive adaptive response". Досвід раннього життя та емоційні розлади, спричинені стресом. 6. Генетичні основи емоцій та агресивної поведінки. Загальне поняття по емоції. Успадкованість емоцій. Молекулярна фізіологія емоцій. 7. Гени, що впливають на формування залежностей 8. Генетичні основи розладів в інтелектуальній діяльності. Порушення у кількості та структурі хромосом. Рекурентні делеції та дуплікації. Синдроми Прадера-Віллі та Ангельмана. Синдром ламкості Х-хромосоми. Хвороба Альцгеймера. Шизофренія.


Рекомендована література: 1. Moreira FA, Lutz B (2008) The endocannabinoid system: emotion, learning and addiction. Addict Biol 13 , 196-212.
2. Ian J. W. JohnsonL. M. Houlihan. Genetic foundations of human intelligence(2009), Volume 126, Issue 1, pp 215-232
3. Kringelbach ML. The hedonic brain: A functional neuroanatomy of human pleasure. In: Kringelbach ML, Berridge KC, editors.Pleasures of the brain. Oxford University Press; 2010. pp. 202-221.
4. Smith KS, et al. Hedonic hotspots: generating sensory pleasure in the brain. In: Kringelbach ML, Berridge KC, editors.Pleasures of the Brain. Oxford University Press; 2010. pp. 27-49.
5. 1. C. D. Green, "New Methods for the Diangnosis of the Intellectual Level of Subnormals Alfred Binet ( 1905 )," no. 1905, 1998.
6. Riper, Marcia Van, and William I. Cohen. "Caring for Children with Down Syndrome and Their Families." Journal of Pediatric Health Care, Mosby, 30 July 2002, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891524501979246.
7. Heindel, J. J., Skalla, L. A., Joubert, B. R., Dilworth, C. H., & Gray, K. A. (2017). Review of developmental origins of health and disease publications in environmental epidemiology. Reproductive Toxicology, 68, 34-48.


Форми та методи навчання: лекції - (16 год.), семінарські заняття (14 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських заняттях (80%); підсумковий контроль (залік) - (20 % )

Мова навчання: українська