НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294226

Назва:

Науковий семінар "Сучасні проблеми молекулярної біології"Анотація: Дисципліна включає знайомство студентів з методами виділення нуклеїнових кислот, поділом ДНК і РНК і їх фрагментів, оптичними та гідродинамічними методами їх вивчення. Розглядаються питання взаємодії нуклеїнових кислот з водою, іонами металів, білками. Спеціальний розділ курсу присвячений структурою і функціями плазмидной мітохондріальної і хлоропластної ДНК.Студенти знайомляться з методами секвенування і варіантами використання полімеразної ланцюгової реакції для вивчення ДНК.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Антонюк М.З. д.б.н., професор

Результати навчання: опанування інформації щодо сучасних досліджень в галузі молекулярної біології, знайомство з методами та підходами, що застосовуються в даній галузі на прикладах з сучасної наукової літератури та досліджень, що здійснюються слухачами курсу в межах своїх кваліфікаційних робіт.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: молекулярна біологія, генетика, біохімія.

Зміст дисципліни: семінарські заняття відбувається в формі доповідь-обговорення проблем молекулярної біології на основі аналізу сучасної наукової літератури з обраної тематики.


Рекомендована література: Robert Franklin Weaver. Molecular Biology McGraw-Hill, 2005 - 894 с.
William H. Elliott, Daphne C. Elliott Biochemistry and Molecular Biology
OUP Oxford, 2009 - 568 с.


Форми та методи навчання: семінрські заняття - 30 год., сам. робота - 60 год.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70%) - семінарські заняття, поточні контрольні роботи Підсумковий контроль (30%) - залік

Мова навчання: українська