НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294236

Назва:

Вища математикаАнотація: Базова математична дисципліна. Містить основи векторної алгебри, аналітичної геометрії та диференціального числення, основи інтегрального числення, теорію степеневих рядів та рядів Фур`є, поняття про диференційні рівняння. Має на меті засвоєння студентами основних математичних методів, необхідних для вивчення біології, екології, хімії, фізики, математичної статистики, математичного моделювання, а також спеціальних курсів з предметних облаcтей.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1,2

Кількість кредитів: 6 кредитів ЄКТС (3+3)

Форма контролю: залік, екзамен

Викладач(і): доц. Пилявська О.С., проф. Власенко К.В.

Результати навчання: Студент повинен знати основні означення, теореми, правила і їх практичне застосування, доведення найважливіших теорем; уміти користуватися методами математичного аналізу при вивченні спеціальних дисциплін; уміти застосовувати набуті знання при розв'язуванні типових задач, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.

Спосіб навчання: дистанційно

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: шкільний курс математики, алгебри і геометрії

Зміст дисципліни: Метою курсу є: ознайомлення з основними методами вищої математики, необхідних для розв'язання теоретичних і практичних задач біології, екології, хімії та фізики; вироблення навичок розв'язання основних задач диференційного числення; ознайомлення з можливостями застосування математики для дослідження прикладних задач.


Рекомендована література: 1. Лаврик В.І., Боднарчук Ю.В., Захарійченко Ю.О. Вища математика для природничого факультету, ч.І , 202 -111с., ч. ІІ, 2003, 75 с.; Київ, Видавничий дім "КМ Академія".
2. Вища математика, збірник задач (за редакцією Дубовика В.П., Юрика І.І.), - Київ, АСК, 2001 - 480 с.
3. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика, Київ, Либідь (будь-яке видання).
4. Городній М.Ф., Митник Ю.В., Основи математичного аналізу. Ч. ІІ. Інтеграли. Ряди.- К.: Вид.поліграфічн.центр "Київський університет", 2007. -85 с.
5. І.В. Абрамчук, Н.В. Сачанюк-Кавецька, Л.І. Педорченко. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної: навчальний посібник/ - Вінниця: ВНТУ, 2010. -152 с.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, обговорення концепцій і теорем, вивчення доведень,опрацювання літератури

Методи й критерії оцінювання: оцінюється активність на лекціях і практичних, виконання індивідуальних завдань, домашніх робіт, контрольні роботи, залік (екзамен)

Мова навчання: українська