НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294237

Назва:

Цитологія та гістологіяАнотація: дисципліна дозволяє студентам поглибити свої знання та розуміння будови та функцій органел еукаріотичної клітини, плазматичної мембрани, шляхів транспорту через мембрану, процесів ендо-та екзоцитозу. Розглядаються особливості будови та функцій компонентів цитоскелету еукаріотичної клітини, поняття про клітинний цикл, основні механізми регуляції клітинного циклу. Студенти поглиблюють свої знання про мітоз та мейоз (процеси, що відбуваються, біологічне значення). Протягом курсу студенти навчаються розглядати під світловим мікроскопом постійні препарати різних типів клітин та тканин еукаріотичних організмів, визначати, які структури видно на мікропрепараті. В розділі "Гістологія" буде розглянуто тканини як системи клітин, що виконують спільну функцію та формують органи. Вивчаються характеристики епітеліальної, сполучної, м'язової та нервової тканин. Розглядаються гістологічні препарати: мазки крові, тотальні препарати та зрізи органів тварин.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 1.

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3.

Форма контролю: залік

Викладач(і): Єфіменко Т.С., кандидат біологічних наук, ст. викладач, Мартиненко В.С., кандидат біологічних наук, ст. викладач.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі цитології (клітинної біології) та гістології та на межі предметних галузей;
- вміти аналізувати інформацію про різноманіття живих організмів;
- демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем;
- знати механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Вступ до спеціальності"

Зміст дисципліни: 1. Загальні характеристики клітин, методи дослідження клітин, порівняння прокаріотичної та еукаріотичної клітини. 2.Будова та функції плазматичної мембрани, транспорт через мембрану. 3. Будова та функції органел еукаріотичної клітини. 4. Будова та функції компонентів цитоскелету еукаріотичної клітини. 5. Клітинний цикл. Мітоз, мейоз. 6. Міжклітинні контакти та міжклітинний матрикс. 7.Епітеліальна тканина та особливості різних типів епітелію. 8. Тканини внутрішнього середовища та їх класифікація. 9. М'язові тканини та їхні особливості у зв'язку з функціями. 10. Нервова тканина


Рекомендована література: 1. Essential Cell Biology / B. Alberts, K. Hopkin, A. Johnson, D. Morgan, M. Raff, K. Roberts, P. Walter / Fifth Edition. - W.W. Norton and Company, 2019. - 865 p.
2. Hardin J., Bertony G. Becker's World of the Cell. Ninth Edition. Pearson Education Limited. 2018. 923 p.
3. The Molecular Biology of the Cell. Sixth Edition. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Garland Science. 2015. 1465 p.
4. Biology of Plants. Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn. W.H.Freeman and Company Publishers. 2013. 919 p.
5. Луцик О. Д., Чайковський Ю. Б. та ін. Гістологія. Цитологія. Ембріологія. Нова книга,2018. 592с.
6. Новак В.П., Бичков Ю.П. Цитологія. Гістологія. Ембріологія . К.: Дакор, 2008. - 512 с.
8. Гістологія: підручник і атлас. З основами клітинної та молекулярної біології: 8-е видання: у 2 томах. / Войцех Павліна, Майкл Г. Росс, Медицина:2021. - 480с.Форми та методи навчання: лекції (24 год.), семінарські (10 год.) та лабораторні заняття (10 год.), самостійна робота (46 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських та практичних заняттях (50%); - самостійні роботи (20 %); - підсумковий контроль (залік) - (30 % )

Мова навчання: українська.