НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294240

Назва:

АнтропологіяАнотація: дисципліну присвячено формуванню загальних уявлень про біологічна історію людини, матеріальну і духовну культури викопних і сучасних людей, про антропометрію та особливості різних рас людини. Головними завданнями курсу є навчити студентів володіти термінами і поняттями, пов'язаними з антропологією

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Пасічник С.В., кандидат біологічних наук, ст. викладач.

Результати навчання: метою курсу є набуття знань про походження та еволюцію
фізичної організації людини та її рас.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Зоологія хордових", "Вступ до спеціальності", "Анатомія людини".

Зміст дисципліни: Основні завдання антропології. Еволюційні попередники людей та місце людини в сучасній системі тваринного світу. Еволюція роду Homo. Морфологія людини. Конституціальна антропологія. Антропометрія. Етнічна антропологія. Історична антропологія України. Класифікація народів світу. Загальні поняття про раси.


Рекомендована література: 1. Сегеда С. Антропологія: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001. - 336 с.
2. Сегеда С. Основи антропології. - К.: Либідь, 1995.
3. Хомутов А.Е. Антропология. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. - 384 с.
4. Тегако Л.И., Морфина О.В. Практическая антропология. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. - 320 с.
5. Коляденко Г.І. Анатомія людини. - К.:Либідь, 2001.


Форми та методи навчання: лекції (16 год.), семінарські (14 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне завдання), підсумковий контроль - 30 (залік).

Мова навчання: українська