НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294242

Назва:

Механізми клітинного сигналюванняАнотація: Курс "Механізми клітинного сигналювання" є необхідною складовою частиною вивчення особливостей регуляції функціонування організмів на клітинному та молекулярному рівні. В курсі подаються відомості щодо загальних принципів механізмів клітинного сприйняття та реакції на сигнали, що виникають поза межами клітини, сучасних уявлень про структурно-функціональну організацію основних класів сигнальних систем, таких як іонні канали, сигнальні системи з вторинними посередниками, тирозин- та протеїнкіназні системи без вторинних посередників, сигнальні системи ліпофільних сигнальних молекул, та механізми їх функціонування, а також розглядаються питання комплексної взаємодії сигнальних систем як важливої складової регуляції всіх процесів життєдіяльності

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр:

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): Куниця Н.І. ст.викладач

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати основні поняття, терміни та загальні принципи організації основних класів сигнальних систем;
- знати механізми клітинного сприйняття та реакції на сигнали, що виникають поза межами клітини;
- вміти аналізувати взаємодію різних сигнальних систем, прогнозувати наслідки та результати цієї взаємодії;
- вміти застосовувати отримані знання на практиці у подальшій навчальній та науково-дослідницькій діяльності.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: цитологія та гістологія; біохімія, вступ до спеціальності

Зміст дисципліни: Історія розвитку уявлень про молекулярні механізми передачі сигналів. Загальні принципи механізмів міжклітинного сигналювання. Мембранний транспорт. Рецептор-опосередкований ендоцитоз. Ліганд-залежні іонні канали та передача сигналу за їх участі. Сигнальні системи із вторинними посередниками (цАМФ, фосфатидилінозитол, цГМФ). Тирозинкіназні сигнал-трансдукторні системи (шляхи передачі сигналу через рецепторні тирозинкінази та сигналінг через нерецепторні тирозинкінази). Протеїнкіназні сигнальні системи без вторинних посередників. Сигнальні системи з внутрішньоклітинними рецепторами. Трансактивація сигнальних систем.


Рекомендована література: 1. Мушкабаров Н.Н., Кузнецов С.Л. Молекулярная биология. - Медицинское информационное агенство, М., 2003.
2. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. - М., Бином-Пресс, 2004.
3. Крутецкая З.И., Лебедев О.Е., Курилова Л.С. Механизмы внутриклеточной сигнализации.- Санкт-Петербург, 2003.
4. Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. - Fourth Edition, 2004.
5. Gomperts B.D., Tatham P.E.R., Kramer I.M. Signal Transduction. - Elsevier Science (USA), 2002.
6. Helmreich Ernst J.M. The Biochemistry of Cell Signalling. - Oxford University Press, 2001.
7. Krauss G. Biochemistry of Signal Transduction and Regulation. - Wiley-VCH Verlag GmbH, 2001.
8. Бакл Дж. Гормоны животных. - М.: Мир, 1986.
9. Остапченко Л.І., Синельник І.В., Компанець І.В. Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації. Теоретичні аспекти: навч.посібник. - ВПЦ "Київський університет", 2016.Форми та методи навчання: лекції - 24 год., семінари - 16 год, самостійна робота -80 год;

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 75 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 25 балів (залік)

Мова навчання: українська