НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294243

Назва:

Біохімія людиниАнотація: Дисципліна біохімія людини передбачає вивчення метаболічних перетворень в організмі людини та їх можливі патології, структура і функції білків організму людини, метаболізм білків і амінокислот організму людини, порушення білкового і азотистого обміну, вуглеводи організму людини, метаболізм вуглеводів організму людини, порушення метаболізму вуглеводів, ліпіди організму людини, метаболізм ліпідів організму людини, порушення ліпідного обміну, проміжний обмін, біоенергетика, порушення проміжного метаболізму. Мета курсу - надати студентам можливість отримати внесок до розвитку наступних компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність використовувати фахові знання для організації здорового способу не лише власного життя, а і життя людей, що знаходяться в межах доступності щодо роз'яснення передумов фізичного здоров'я, здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних галузей, здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси, здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: третій.

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3.

Форма контролю: залік

Викладач(і): Пасічник Т.В., кандидат біологічниз наук, ст. викладач.

Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни "Біохімія людини" студент повинен
1) давати визначення термінам та поняттям щодо будови і властивостей основних груп сполук, що входять до складу організму людини - амінокислот, білків, вуглеводів, ліпідів.
2) пояснювати роль гормонів окремих ендокринних залоз, їх місце в регуляції метаболізму, рівні і принципи організації нейроендокринної системи
3) відтворювати послідовність хімічних реакцій та подій при метаболізмі в нирках, при утворення сечі і регуляція цього процесу
4) пояснювати значення нирок у регуляції кислотно-лужного стану (КЛС) характеризувати органічні і неорганічні складові частини сечі в нормі і при патології, регуляторну функцію нирок (ренін, еритропоетин).
5) класифікувати гормони за хімічною будовою і механізму дії.
6) пояснювати причини гіпо- та авітамінозів; роль вітамінів в обміні (механізм участі на молекулярному рівні); особливості обміну жиро-і водорозчинних вітамінів.
7) узагальнювати роль печінки в метаболізмі вуглеводів, ліпідів, білків; детоксикаційну функцію печінки.
8) визначати роль крові у метаболізмі, значення аналізу крові для характеристики метаболізму;
9) називати фізико-хімічні властивості крові (основні фізико-хімічні та біохімічні константи).
10) описати особливості метаболізму еритроцитів, будови і властивостей гемоглобіну і гема.
11) пояснювати роль білкових фракцій крові та небілкових азотистих речовин крові, мінеральних складових частин плазми крові у виконанні функцій та метаболізмі.


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Біохімія, Анатомія людини, Фізіологія людини та тварин, Генетика, Механізми клітинного сигналювання, Молекулярна біологія.

Зміст дисципліни: В курсі розглядаються біохімічні основи молекулярно- фізіологічних процесів, які є основою нормальної діяльності людського організму. На молекулярному рівні розглядаються процеси, які відбуваються у різних системах органів та тканин людини у нормі та деякі характерні випадки їхньої модифікації в межах норми та поза межами норми (виникнення патологічних станів).


Рекомендована література: 1. Р. Марри Д. Греннер П. Мейес В. Родуэпп Биохимия человека в 2-х томах. - М.: "Мир". - 1993. - 384 с.
2. Я.І. Гонський, Т.П. Максимчук Біохімія людини - Укрмедкнига, Тернопіль. - 2001р. - 699с.
3. Биохимия человека: учеб. пособие для вузов / Л. В. Капилевич, Е. Ю. Дьякова, Е. В. Кошельская, В. И. Андреев. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 151 с.
4. Miriam D. Rosenthal Robert H. Glew Medical biochemistry human metabolism in health and disease/ - A john wiley & sons, inc., publication, 2009 - 426р.
5. Ю.І. Губський, І.В. Ніженковська Біологічна і біоорганічна хімія. - Київ ВСВ "Медицина" 2016. - 542с.


Форми та методи навчання: : лекції (18 год.), семінарські (12 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, поточні контрольні роботи), підсумковий контроль - 30 (залік).

Мова навчання: українська.