НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294256

Назва:

ФармакобіотехнологіяАнотація: Дисципліну присвячено набуттю сучасних знань у галузі фармакобіотехнології, зокрема щодо історії розвитку, сучасного стану та основних напрямків фармацевтичної біотехнології. Буде розглянуто етапи розробки і впровадження ліків, місце в цьому процесі біотехнології; етапи біосинтезу білка та посттрансляційні зміни білків як мішені для розробки нових ліків, їх значення в розробці та використанні біофармацевтиків. Студенти матимуть змогу ознайомитись з загальною характеристикою біотехнологічних систем продукції біофармацевтиків, конкретними системами продукції (бактеріальні та грибні системи, рослинні, тваринні та безклітинні системи продукції терапевтично значимих сполук). Буде розглянуто біотехнологічні методи впливу на здоров'я людини, не пов'язані з продукцією біофармацевтиків.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Листван К.В., кандидат біологічних наук, ст. викладач

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- мати поняття про історія розвитку, сучасний стан та основні напрямки фармацевтичної біотехнології.
- вміти характеризувати основні етапи біосинтезу білка та посттрансляційні зміни білків як мішені для розробки нових ліків, їх значення в розробці та використанні;
- вміти давати загальну характеристику біотехнологічних систем продукції біофармацевтиків
- Знати особливості, переваги та недоліки різних систем продукції біофармацевтиків (бактеріальні та грибні системи; рослинні, тваринні та безклітинні системи)
- вміти характеризувати біотехнологічні методи впливу на здоров'я людини, не пов'язані з продукцією біофармацевтиків.
- оволодіти основними методами та поняттями роботи з асептичними рослинами;
- вміти готувати рослинні екстракти та визначати низку їх характеристик (вміст фенольних сполук, активність каталази, вміст проліну)
- оволодіти принципом розрахунку вмісту цільових сполук за калібрувальним графіком стандартної речовиниСпосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Вступ до спеціальності", "Цитологія і гістологія", "Біохімія", "Біоорганічна хімія", "Фізіологія та біохімія рослин", "Ботаніка", "Зоологія хордових", "Зоологія безхребетних"

Зміст дисципліни: Поняття, історія розвитку, сучасний стан та основні напрямки фармацевтичної біотехнології. Етапи розробки і впровадження ліків, місце в цьому процесі біотехнології. Етапи біосинтезу білка та посттрансляційні зміни білків як мішені для розробки нових ліків, їх значення в розробці та використанні біофармацевтиків. Загальна характеристика біотехнологічних систем продукції біофармацевтиків. Бактеріальні та грибні системи. Рослини як продуценти терапевтично значимих сполук. Системи продукції біофармацевтиків, що базуються на тваринних клітинах та трансгенних тваринах. Безклітинні системи продукції та біотехнологічні методи впливу на здоров'я людини, не пов'язані з продукцією біофармацевтиків .


Рекомендована література: 1. Компанець Т. Віруси як вектори. Курс лекцій., Київ, 2007. 84 с.
2. Кунах В.А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи. Київ: Логос, 2005. 730 с.
3. Pharmaceutical biotechnology: concepts and applications. Ed.by Gary Walsh. Wiley, 2007. 498 p.
4. Pharmaceutical biotechnology. Ed. by Michael J. Groves. 2nd ed. Taylor & Francis, 2006. 411 p.
5. Pharmaceutical Biotechnology, Drug Discovery and Clinical Applications. Ed. by O.Kayser and R.H.MЁuller. Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2004
6. Post-translational Modification of Protein Biopharmaceuticals. Ed. by Gary Walsh. Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2009. 370 p.
7. Industrial Pharmaceutical Biotechnology. Ed. By Heinrich Klefenz, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002. 301 p.


Форми та методи навчання: лекції (12 год.), семінарські (10 год.), та лабораторні заняття (8 год.), самостійна робота (60 год.)

Методи й критерії оцінювання: оцінювання доповіді студента на семінарі, підготовленої за індивідуальною темою (20 %); поточне оцінювання активності протягом лекційних та семінарських занять, при виконанні лабораторно-практичних завдань (40%), оцінювання додаткової самостійної роботи (10%), - підсумковий контроль (30 % )

Мова навчання: українська