НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294257

Назва:

БіоремедіаціяТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): доцент, к.б.н. Фуртат Ірина Михайлівна

Результати навчання: Результати навчання: набуття сучасних знань про можливість використання метаболічних властивостей біологічних видів для ліквідації наслідків техногенних впливів та природних шкодочинних явищ щодо очистки забруднених територій.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: пререквізитні: «Мікробіологія», «Фізіологія та біохімія рослин», «Фізіологія людини та тварин», «Молекулярні основи біотехнології»

Зміст дисципліни: Зміст навчального курсу: технології очистки ґрунту, води, атмосфери з застосуванням метаболічних властивостей біологічних видів – мікроорганізмів, тварин, рослин, грибів; умови та прийоми застосування технологій для реалізації біотехнологічних методів при ліквідації шкідливих наслідків впливу на довкілля природних явищ та господарської діяльності людини.


Рекомендована література: 1. Glick B.R., Pasternak J.J., Patten Ch.N. Molecular Biotechnology. Principes and Applications of Recombinant DNA. 4th ed. 2010. 976 p.

2. Андреюк К.І., Іутинська Г.О., Антипчук А.Ф., Валагурова О.В. Функціонування мікробних ценозів ґрунту в умовах антропогенного навантаження. – Київ: Обереги, 2001. – 240 с.

3. Королев В.А. Очистка грунтов от загрязнений. – М.: МАИК «Наука/ Интерпериодика», 2001. – 365 с.

4. Зубрев Н.И., Байгулова Т.М., Зубрева Н.П. Теория и практика защиты окружающей среды. – М.: Желдоиздат, 2004.

Форми та методи навчання: Лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (80%) – семінарські заняття, контрольні тестування. Підсумковий контроль (20%) – залік

Мова навчання: українська