НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294258

Назва:

Промислова біотехнологіяАнотація: дисципліну присвячено вивченню принципів створення біотехнологій, сучасних і новітніх напрямків розвитку біотехнології та біотехнологічної промисловості, сфер використання біосинтетичного потенціалу мікроорганізмів, особливостей біосепарації цільових біологічних продуктів, продуцентів і поживних середовищ, методів стерилізації, піногасіння, промислового культивування (поверхневого і глибинного, періодичного, напівбезперервного, безперервного). Буде розглянуто математичне моделювання ростових процесів та основне устаткування для культивування продуцентів, принципи складання технологічної схеми.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): доцент, к.б.н. Маринченко Лоліта Вікторівна

Результати навчання: Результати навчання: набуття сучасних знань стосовно принципів застосування біологічних знань у виробництві цінних біологічн-активних речовин різного призначення та понять про сучасні високорентабельні технологічні процеси, які дозволяють отримувати ці продукти; формування цілісного уявлення та опанування принципами селекційно-генетичних методів одержання організмів-продуцентів, принципів конструювання та основних технологій одержання вакцин, продуктів харчування, імунобіопрепаратів, тощо та навичок практичної орієнтації, необхідних для професійної діяльності в галузі біології

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: «неорганічна хімія», «біоорганічна хімія», «біохімія», «анатомія та фізіологія рослин», «мікробіологія», «молекулярна біологія», «вірусологія», «імунологія»

Зміст дисципліни: Зміст навчального курсу: характеристика біотехнології як міжгалузевої сфери діяльності та науково-практичних знань, що тісно пов’язана з іншими сучасними галузями промислових виробництв; основні етапи розвитку промислової біотехнології, сучасний стан біотехнології як основного напрямку наукової та практичної діяльності людини, який має у своїй основі використання біологічних об'єктів або біомолекул; специфічність завдань, що вирішує біотехнологія у різних галузях промисловості, сільському господарстві, медицині, енергетиці; основні шляхи одержання та різноманіття біотехнологічних продуктів; оцінювання попиту на біотехнологічну продукцію.


Рекомендована література: 1. Пирог, Т. П., Ігнатова, О. А. Загальна біотехнологія. Підручник. - К.: НУХТ, 2009. - 336 с.
2. Буценко Л.М., Пенчук Ю.М., Пирог Т.П. Технології мікробного синтезу лікарських
засобів: навч. посіб. - К.: НУХТ, 2010.- 323 с.
3. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва / за ред. Д. І. Дмитрієвського. Вінниця : НОВА КНИГА, 2008. 280 с.
4. Технологія ліків промислового виробництва / Чуєшов В. І. та ін. Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2012. 694 с.
5. Технологічне обладнання біотехнологічної і фармацевтичної промисловості: підручник для вищ. навч. закл. Стасевич М.В. та ін. Львів : "Новий світ-2000", 2016. 410 с.
6. Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новиков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної промисловості. Технічні розрахунки. Приклади і задачі. Основи проектування виробництв. Навч. посібник у 3 ч. - Ч.I. Ферментація - Львів, Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004 - 240 с.
7. Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новиков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної промисловості. Технічні розрахунки. Приклади і задачі. Основи проектування виробництв. Навч. посібник у 3 ч. - Ч.II. Оброблення культуральних рідин - Львів, Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004 - 296 с.
8. Bioseparation / Ed.: G. T. Tsao; with contrib. by G. Belfortetal. - Berlin [etal.]: Springer, 1992. - 200 p.


Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (80%) – семінарські заняття, контрольні тестування. Підсумковий контроль (20%) – залік

Мова навчання: українська