НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294264

Назва:

Анатомія людиниАнотація: курс "Анатомія людини" є фундаментом ряду біологічних дисциплін: біології розвитку, фізіології, генетики, еволюційного вчення. Студенти набудуть знань щодо нормальної анатомії людини, будови органів людини та систем органів, топографію органів, іннервацію та кровопостачання. Буде розглянуто будову кістки, як органу, класифікацію кісток та способи поєднання кісток в скелеті людини. Вивчаються основні групи м'язів в тілі людини та їхні функції. В розділі "Спланхнологія" розглянуто органи травної, дихальної, сечовидільної та статевої систем. Вивчається будова серця та судин великого та малого кіл кровообігу, а також органи імунної системи, ендокринних залоз. Значну увагу приділено вивченню будови центральної та периферичної нервової системи людини.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Мартиненко В.С. кандидат біологічних наук, ст., викладач

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати орієнтовні площини тіла людини та вміти описувати топографію органів;
- знати будову різних типів кісток та способи їх поєднання в різних частинах скелету;
- знати особливості будови та функції всіх ділянок травного тракту дихальної, сечовидільної та статевої систем;
- знати будову серця, розуміти закономірності розташування кровоносних та лімфатичних судин в тілі людини;
- знати будову нервової системи та розуміти шляхи нейро-гуморальної регуляції та підтримки гомеостазу ;
- знати будову органів чуття та механізми сприйняття подразнень спеціалізованими чутливими клітинами.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Вступ до спеціальності" та "Цитологя та гістологія".

Зміст дисципліни: Будова та типи кісток. Будова черепа, хребтового стовпа, скелет грудної клітки. Пояси верхніх та нижніх кінцівок. Скелет верхньої та нижньої кінцівки. Сполучення кісток. Характеристика суглобів. Вікові та статеві відмінності будови скелету 2. Види м'язової тканини. Допоміжний апарат м'язів. Принципи класифікації м'язів. Основні групи м'язів та їхні функції. 3. Травна система. Будова ротової порожнини, глотки, стравоходу, шлунку. Будова різних відділів кишківника, печінки та підшлункової залози. Дихальна система. Будова та топографія дихального апарату. Нюхові рецептори. Кровопостачання та іннервація органів дихальної системи. Сечовидільна система. Будова нирки та сечовивідних шляхів. Структура нефрона. Статева система людини. 4. Будова серця, стінок артерій та вен. Велике та мале кола кровообігу Лімфатична система, органи кровотворення та імунної системи. 5. Будова ендокринних залоз. Гіпофіз та його зв'язок з ендокринними залозами. 6. Центральна нервова система. Периферична нервова система. Будова зорової, слухової , нюхової та смакової сенсорних систем. Рецептори шкіри.


Рекомендована література: 1. Свиридов О.І. Анатомія людини - К.: "Вища школа". - 2000. - 399с.
2. Шапаренко П. П., Смольский П. П. Анатомія людини 2 т., Здоров'я, 2003
3. Чорнокульський С.Т. Анатомія центральної нервової системи. К: Книга плюс, 2006. - 160 с.
4. Netter F.H. Atlas of Human Anatomy. 1989.
Форми та методи навчання: лекції - (22 год.), лабораторні заняття (22 год.), самостійна робота (46год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на лабораторних заняттях (55%); - самостійні роботи (15 %); - підсумковий контроль (залік) - (30 % )

Мова навчання: українська