НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294265

Назва:

Аналітична хіміяАнотація: Теоретичні основи хімічного аналізу, методи якісного та кількісного неорганічного аналізу, техніка аналітичних робіт. Аналіз катіонів І–ІV груп, аналіз аніонів, ваговий та об’ємний аналіз. Основи оптичного, електрохімічного, хроматографічного, радіометричного аналізів і принципи їхнього використання для аналізу об’єктів довкілля. Передбачено семінарські і лабораторні роботи, на яких відпрацьовуватиметься кількісний та якісний аналізи із використанням сучасних хімічних та фізико-хімічних методів.

Тип дисципліни: нормативний

Рік навчання: 1

Семестр:

Кількість кредитів: 2

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст. викл., к.х.н. Третініченко В.А.

Результати навчання: Набуття знань з таких питань, як - задачі аналітичної хімії; основи класичних методів (хімічних); основи фізико-хімічних методів (інструментальних); основи методів розділення і концентрування; теоретичне обґрунтування методів та прийомів хімічного аналізу

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Загальна та неорганічна хімія, органічна хімія, координаційна хімія; фізичні методи аналізу, фізична хімія, колоїдна хімія Загальна і неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізичні методи дослідження в хімії.

Зміст дисципліни: Теоретичні основи хімічного аналізу, методи якісного та кількісного неорганічного аналізу, техніка аналітичних робіт. Аналіз катіонів І–ІV груп, аналіз аніонів, ваговий та об’ємний аналіз. Основи оптичного, електрохімічного, хроматографічного, радіометричного аналізів і принципи їхнього використання для аналізу об’єктів довкілля. Передбачено семінарські і лабораторні роботи, на яких відпрацьовуватиметься кількісний та якісний аналізи із використанням сучасних хімічних та фізико-хімічних методів.


Рекомендована література: 1. Шевряков М.В., Повстяний М.В., Яковенко Б.В., Попович Т.А. Аналітична хімія: Навч.-метод. посібник для студентів університетів напряму підготовки "Хімія". - Херсон: Айлант, 2011. - 404 с.
2. Федущак Н.К., Бідниченко Ю.І., Крамаренко С.Ю., Калібабчук В.О. та ін. Аналітична хімія: підручник для студентів напрямку "Фармація" і "Біотехнологія" вищих навчальних закладів. - Вінниця: Нова Книга, 2012. - 640 с.
3. Кузьма Ю., Ломницька Я., Чабан Н. Аналітична хімія. - Львів: ЛНУ, 2001. - 297 с.
4. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу: Навчальний посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. - 362 с.
5. Сегеда А.С. Аналітична хімія. Кількісний аналіз. - Київ: Фітосоціоцентр, 2006. - 280с.
6. Сегеда А.С. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Якісний і кількісний аналіз. - Київ: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2004. - 544 с.
7. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В.. Аналітична хімія природного середовища. - К.: Либідь, 1996. - 304 с.
8. Алемасова А.С,. Зайцев В.М., Єнальєва Л.Я. та ін. Аналітична хімія: підручник для вищих навчальних закладів. Під ред. В.М. Зайцева. - Донецьк: Ноулідж, 2010. - 417 с.
9. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П'ятницький І.В. Аналітична хімія. - Київ: Вища школа, 1982. - 544 с.
10. Ломницька Я., Чабан Н., Кузьма Ю. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. -Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - 231 с.
11. Болотов В.В., Євтіфєєва О.А., Жукова Т.В., Клименко Л.Ю., Микитенко О.Є., Мороз В.П., Петухова І.Ю; за заг. ред. Болотова В.В. Аналітична хімія: навчально-довідковий посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Х.: НФаУ, 2014. - 320 с.


Форми та методи навчання: лекції (16 год.), практично-лабораторні заняття (14 год.), самостійна робота (30 год.)

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: робота в семестрі - 50 балів; розрахункова - 10 балів; колоквіум - 10 балів; екзамен - 30 балів

Мова навчання: українська