НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294267

Назва:

Теорія еволюціїАнотація: дисципліну присвячено опануванню сучасних знань про перебіг біологічної еволюції. Ретроспективно і перспективно. Буде розглянуто еволюцію поглядів на біологічну еволюції від давніх часів до першої половини 19 сторіччя. Креаціонізм і трансформізм, загальна характеристика та характерні приклади ідей. Наслідки цих основних систем поглядів для біології. Погляди Ж.-Б. Ламарка, основна концепція, ідейний зв'язок із наявними на той час уявленнями про біологічну еволюцію. Охарактеризовано основні досягенння науки, що створили фундамент і дали поштовх до створення справді наукових теорій про еволюцію. Теорія Т. Мальтуса, концепція Ч. Лайєля про еволюціію ландшафтів. Ч. Дарвін, подорож на кораблі Бігль, наслідки для створення теорії Дарвіна про діючі сили біологічної еволюції. Основні положення теорії еволюції Ч. Дарвіна, теорія добору, сучасна доказова база. Статевий добір, приклади та значення для перебігу еволюції. Штучний добір, створення людиною біологічної різноманітності. Створення синтетичної теорії еволюції- синтез біологічних знань до середини 20 сторіччя. Неоламаркізм і тоталітарне суспільство. Структура біологічної популяції- її значення для перебігу мікроеволюційних процесів. Видоутворення, типи видоутворення. Екологіні взаємодії та еволюція організмів. Макроеволюційні процеси, можливі механізми. Еволюція і онтогенез, погляди Р. Гольдшмідта, їхнє значення для сучасної науки. Сучасні уявлення про перебіг еволюції молекул, використання цієї інформації для побудови еволюційних взаємин між групами організмів. Молекулярно-біологічні основи еволюції. Епігенетика- еволюція поняття та молекулярні основи епігенетичних процесів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Антонюк М.З., доктор біологічних наук, професор

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- Планувати, виконувати, аналізувати дані і презентувати результати сучасних експериментальних досліджень з біології у еволюційному аспекті.
- Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закономірності теорії еволюції та суміжних предметних біологічних галузей.
- Демонструвати знання процесів, що лежать в основі функціонування живих систем, розуміти механізми регуляції онтогенезу, генної активності, молекулярних основ фенотипної пластичності організмів.
- Знати загальні молекулярні механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.
- Розуміти та аналізувати філогенетичні взаємини між різними представниками живого світу, окремих молекулярних компонентів, що формують їхні геноми.
- Аналізувати інформацію про різноманіття живих систем на різних рівнях мінливості- від молекули до організму.
- Вміти правильно оцінювати актуальність сучасних робіт з біологічної еволюції, сучасних перспективних наукових напрямків у еволюційній біології.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Ботаніка, Зоологія, Цитологія та гістологія, Загальна та біоорганічна хімія, Біохімія, Генетика, Популяційна генетика, Молекулярна біологія.

Зміст дисципліни: Об'єкт та завдання сучасної еволюційної біології. Історія уявлень про еволюцію організмів від давніх часів до 19 сторіччя. Креаціонізм і трансформізм, загальна характеристика та характерні приклади ідей. Наслідки цих основних систем поглядів для сучасної біології. Погляди Ж.-Б. Ламарка, основна концепція, ідейний зв'язок із наявними на той час уявленнями про біологічну еволюцію. Охарактеризовано основні досягенння науки, що створили фундамент і дали поштовх до створення справді наукових теорій про еволюцію. Теорія Т. Мальтуса, концепція Ч. Лайєля про еволюціію ландшафтів. Життєпис Ч. Дарвіна, подорож Дарвіна на кораблі Бігль, наслідки для створення теорії Дарвіна про діючі сили біологічної еволюції. Основні положення теорії еволюції Ч. Дарвіна, теорія добору, сучасна доказова база. Статевий добір, приклади та значення для перебігу еволюції. Штучний добір, створення людиною біологічної різноманітності. Збереження біологічної різноманітності. Створення синтетичної теорії еволюції на основі біологічних знань до середини 20 сторіччя. Неоламаркізм і тоталітарне суспільство. Структура біологічної популяції- її значення для перебігу мікроеволюційних процесів. Видоутворення, типи видоутворення. Макроеволюційні процеси, еволюція таксонів над видового рівня. Еволюція і онтогенез, погляди Р. Гольдшмідта, їхнє значення для науки 21 сторіччя. Сучасні уявлення про перебіг еволюції молекул, використання цієї інформації для побудови еволюційних взаємин між групами організмів. Роль К. Уоддінгтона для народження епігенетики. Епігенетика- еволюція поняття та сучасні молекулярні основи епігенетичних процесів. Перспективи молекулярно-генетичного вивчення механізмів біологічної еволюції.


Рекомендована література: Рекомендована література:
1. Losos J.B., et al., The Princeton Guide to Evolution, 2013, 677p.
2. Bergstrom, C.T., Dugatkin, L.A., Evolution, 2 ed., W. W. Norton & Company, 2016, 891p.
3. Gouynon Н. et al. Gene Avatars. The Neo-darwininan theory of evolution. Kluwer, 2002
4. Дарвін Ч., Походження видів. 2020 BookChef- 480 c.
5. Nei K., Кumar S. Molecular evolution and phylogenetics Oxford Univ Press, USA 2000, 350p.

Додаткова:
1. Simpson G. G. The major features of evolution. - 3-rd ed - New York, 1953.
2. Fisher R. A. The genetical theory of natural selection. - 2-nd ed. - New York, 1958.
3. Huxley J. Evolution. The modern synthesis. - 2-nd ed. - London, 1963.


Форми та методи навчання: лекції (16 год.), семінарські (14 год.) заняття, самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: робота в семестрі - 69 балів (виконання програми на семінарських заняттях, поточна контрольна робота); підсумковий контроль - 31 балів (залік)

Мова навчання: українська