НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294269

Назва:

Біотехнологія тваринних геномівАнотація: Дисципліну присвячено опануванню інформації про сучасні досягнення у редагуванні тваринних геномів, шляхах і методах редагування, досягнутих результатах і перспективах напрямку. Розглядається створення і використання культур тваринних тканин і зародкових стовбурових клітин як основа для маніпуляцій з тваринними геномами; методи створення трансгенних тварин з різних таксонів, методи оптимізації процесу трансгенозу з акцентом на таргетінгові втручання починаючи з використанням Cre/LoxP-системи і завершуючи сучасним редагуванням геному з використанням системи CRISPR/Cas; завдання, методи, практичні досягнення та перспективи генної терапії людини.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 4

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Антонюк М.З., доктор біологічних наук, професор

Результати навчання: навчання Розуміти соціальні та економічні наслідки впровадження новітніх розробок у біотехнології
Планувати, виконувати, аналізувати дані і презентувати результати експериментальних досліджень в галузі біотехнології
Спілкуватися усно і письмово з професійних питань з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі, державною та іноземною мовами.
Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних біологічних проблем у галузі біотехнології і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.
Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Уміти проектувати траєкторію професійного росту й особистого розвитку, застосовуючи набуті знання.
Дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічної безпеки і біологічного захисту у процесі навчання та професійній діяльності.
Вміти правильно оцінювати актуальність розвитку окремих наукових напрямків у біотехнології і брати участь в їхніх розробках.
Проявляти активну позицію у визначенні напрямків фахової діяльності, спираючись на здобуті фахові компетентності.
Вільно володіти англійською мовою щодо спеціального контенту для усного спілкування та написання наукових текстів.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Біохімія, біоорганічна хімія, цитологія та гістологія, генетика, молекулярна біологія, мікробіологія, молекулярні основи біотехнології

Зміст дисципліни: Культури тканин і клітин тварин, що застосовуються у біотехнології тваринних геномів. Характеристика культур, основні напрямки їхнього використання для біотехнології. Значення ембріональних стовбурові клітини у прогресі біотехнологічних розробок на тваринних геномах. Методи створення трансгенних тварин. Мета створення трансгенних тварин і результати, отримані на різних біологічних видах. Оптимізація процесу трансгенозу тваринних геномів. Методи генетичної модифікації in situ. Редагування геному за допомогою системи CRISPR- Cas. Вірусні вектори для генетичної трансформації тваринних геномів. Генна терапія і шляхи її реалізації in vivo та in vitro. Визначення предмету, завдання та інструментарій генної терапії для людини. Стратегії генної терапії у людини. Досягнення генної терапії людини.


Рекомендована література: 1. Animal Cell Biotechnology, Hansjorg Hauser, Roland Wagner (Eds.) Walter de Gruyter GmbH, Berlin, 2015. 719р.
2. Gene cloning and DNA analysis : an introduction Brown, T.A. (Terence A.), author. Seventh edition. John Wiley & Sons, 2016, 376p.
3. An Introduction to Molecular Biotechnology Fundamentals, Methods, and Applications Edited by Michael Wink Second, Updated Ed., Wiley, 2011 , 637p.
4. Culture of Animal cells A Manual of Basic Technique and Specialized applications, 8 Ed, Wiley, 2010, 772p.
5.A Handbook of Gene and Cell Therapy,C. N?brega, L. Mendon?a, C. A. Matos, Springer, 2020, 195р.


Форми та методи навчання: Лекції (16год.), семінарські заняття (14 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70%) – семінарські заняття, контрольні тестування. Підсумковий контроль (30%) – залік

Мова навчання: українська