НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294270

Назва:

Біотехнологія рослинАнотація: Дисципліну присвячено набуттю сучасних знань у галузі біотехнології рослин, зокрема щодо історії розвитку, сучасного стану та основних напрямків біотехнології рослин. Будуть розглянуті основі методи і техніки, що застосовуються в біотехнології рослин; основні типи асептичних культур та можливості їх застосування в практиці; застосування біотехнологічних методів для збереження генетичних ресурсів рослин та їх використання для поліпшення господарсько-цінних ознак. Студенти матимуть змогу ознайомитись з основними поняттями, етапами та технологією генетичної інженерії рослин. Будуть розглянуті конкретні приклади і напрямки застосування досягнень біотехнології рослин в сільському господарстві, квітникарстві, лісівництві, виробництві біофармацевтиків, при очищенні навколишнього середовища тощо. Обсяг: годин 90, з них 30 аудиторних, 60 для самостійної роботи Серед аудиторних 18 лекційних, 12 семінарських. Форма контролю - екзамен.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 4

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): ст. викл., к.б.н. Листван К.В.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- мати знання про поняття, основні принципи та методи біотехнології рослин
- вміти характеризувати основні типи культур in vitro та їх застосування; збереження генетичних ресурсів рослин біотехнологічним шляхом та їх використання для поліпшення господарсько-цінних ознак .
- вміти давати загальну характеристику основним поняттям та етапам генетичної інженерії рослин: отримання ізольованого гена та введення його в вектор, способи переносу вектора в організм, функціонування гетерологічних генів.
- Знати основні напрямки застосування біотехнології рослин в практиці - сільському господарстві, квітникарстві, лісівництві, фармацевтиці, очистці і поліпешнні навколищнього середвоища;
- мати поняття про метаболічну інженерії рослин, її роль і досягнення.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Молекулярна біологія", "Молекулярні основи біотехнології", "Біохімія", "Генетика", "Фізіологія та біохімія рослин", "Ботаніка", "Фармакобіотехнологія".

Зміст дисципліни: Поняття, історія розвитку та основні принципи біотехнології рослин .Основні типи культур in vitro та їх застосування. Калусні та суспензійні культури, культури бородатих коренів. Мікроклональне розмноження. Органогенез і соматичний ембріогенез. Культура протопластів. Збереження генетичних ресурсів рослин біотехнологічним шляхом та їх використання для поліпшення господарсько-цінних ознак . Банки генетичного матеріалу. Продукція гаплоїдів, їх значення : культура пиляків, пилку, ембріонів і яйцеклітин і їх застосування. Сомаклональні варіанти. Генетична інженерія рослин - основні поняття; отримання ізольованого гена та введення його в вектор, перенос вектора в організм, функціонування гетерологічних генів. Трансформація органел. Високопродуктивні системи трансформації, агроінфільтрація. Метаболічна інженерія рослин. Біофортифікація. Біотехнологія рослин в сільському господарстві, лісівництві, квітникарстві. Біотехнологія рослин в фармацевтиці. Вторинні метаболіти рослин і їх продукція за допомогою асептичних культур. Рекомбінантні білки. Молекулярне фермерство. Біотехнологія рослин для поліпшення навколишнього середовища. Біоремедіація (грунт і СО2). Біопаливо.


Рекомендована література: 1. Компанець Т. Віруси як вектори. Курс лекцій., Київ, 2007. 84 с.
2. Кунах В. А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічніоснови. Київ: Логос, 2005. 730 с.
3. Карпов О.В., Демидов С В . , Кир'яченко С.С. К26 Клітинна та генна інженерія: Підручник - К.: Фітосоціоцентр, 2010. - 208 с.
4. Кучук Н.В. Генетическая инженерия высших растений // НАН Украины. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. - Киев: - Наук. думка, 1997. - 152 с
5. Кушнір Г. П., Сарнацька В. В. Мікроклональне розмноження рослин. Київ:Наукова думка, 2005. 272 с.
6. Мельничук М. Д., Новак Т. В., Кунах В. А. Біотехнологія рослин: підручник.Київ: Поліграф Консалтинг, 2003. 520
7. Мусієнко М. М., Панюта О. О. Культура ізольованих клітин, тканин і органів рослин. Київ: Фітоцентр, 2001. 48 с
8. Галяс В. Л., Колотницький А. . Біохімічний і біотехнологічний словник. Львів:Оріяна-Нова, 2006. 468 с.
9. Біотехнологія рослин : [навчальний посібник] / Т.М.Сатарова, О.Є.Абраімова, А.І.Вінніков, A.В.Черенков. - Дніпропетровськ : Адверта, 2016. - 136 с
10. Charles E. Wyman (auth.), Peter N. Mascia, J?rgen Scheffran, Jack M. Widholm (eds.) Plant Biotechnology for Sustainable Production of Energy and Co-products / - Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
11. C. Neal, Jr. Stewart. Plant Biotechnology and Genetics: Principles, Techniques and Applications, Wiley, 2008
12. Plant metabolism and biotechnology / edited by Hiroshi Ashihara, Alan Crozier, Atsushi Komamine, Wiley, 2011, 404 p.Форми та методи навчання: лекції (18 год.), семінарські заняття (12 год.), самостійна робота (60 год.)

Методи й критерії оцінювання: оцінювання доповіді студента на семінарі, підготовленої за індивідуальною темою (20 %); поточне оцінювання активності протягом лекційних та семінарських занять (30%), поточна контрольна робота (15 %), оцінювання додаткової самостійної роботи (5 %), - підсумковий контроль (30 %).

Мова навчання: українська