НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294271

Назва:

ГенетикаАнотація: дисципліна представляє генетику за темами, що традиційно розглядаються як вміст формальної (менделівської) генетики. Розглядаються закони формальної генетики без деталізації експресії генетичного матеріалу на молекулярному рівні. Докладно висвітлюються результати рекомбінації генів на трьох моделях: гаплоїдні евкаріоти, диплоїдні евкаріоти, прокаріоти з кільцевим геномом (генетичний аналіз). Розглядаються прикладні аспекти застосування фундаментальних принципів генетики як науки про успадкування та експресію генів: онтогенез як реалізація експресії генів, основи генетики людини, використання генетичного маркерування та геномного аналізу у сучасній роботі з рослинами, що культивуються.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3.

Семестр: осінній.

Кількість кредитів: 3.

Форма контролю: залік

Викладач(і): Терновська Т.К., доктор біологічних наук, професор.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- Спілкуватися усно і письмово з питань генетики з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі, державною та іноземною мовами.
- Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі генетики і на межі предметних галузей.
- Знати основи систематики, методи виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот й застосовувати їх для вирішення конкретних генетичних завдань.
- Знати механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.
- Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування та проведення польових, лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. математичних методів та програмного забезпечення для проведення досліджень, обробки та представлення результатів.
- Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на доброчесність, професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Ботаніка, Зоологія, Цитологія та гістологія, Біохімія, Молекулярна біологія, Фізіологія та біохімія рослин, Молекулярна біологія, Імунологія

Зміст дисципліни: Історія становлення та предмет генетики. Закони успадкування у трансмісивній генетиці. Клітинні основи спадковості та хімічна природа спадкового матеріалу. Способи розмноження організмів, стать, генетика статі, успадкування ознак, зчеплених зі статтю. Хромосомна теорія спадковості - становлення і вихід на сучасну генетику. Інші клітинні носії ДНК, крім ядра. Методологія встановлення дискретної природа гена і значення цього відкриття для сучасної генетики. Mутації генетичного матеріалу. Значення тетрадного аналізу для формулювання основних концепцій генетики. Генетичний аналіз організмів з гаплоїдним геномом. Рекомбінування спадкових факторів як основний фактор мінливості. Схема експресії гена та вираз генотипу на фенотипному рівні. Молекулярні механізми реалізації генетичної інформації зиготи протягом онтогенезу. Головні досягнення у генетиці людини, специфічність методів генетичного аналізу. Роль поліплоїдії у формуванні сучасного органічного світу. Анеуплоїдія. Кількісні ознаки, особливості вивчення їхнього генетичного контролю.


Рекомендована література: Рекомендована література:
1. Терновська Т.К. Генетичний аналіз. 2010. Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. 336 с.
2. Генетика: підручник. Під ред. Сиволоба А.В. Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. 320 с.
3. Piers A.B. Genetics Essentials. Concepts and Connections. Southwestern University. W. H. Freeman and Company. New York,, 2016. 572 р.
4. Тоцький В.М. Генетика. 2-е видання. Одеса: Астропринт, 2002.
5. Griffiths A.J.F., Wessler S.R., Carroll S.B., Doebley J. Introduction to Genetic Analysis. Freeman and Company. New York, 2015. 897 p.

Форми та методи навчання: лекції (20год.), практичні заняття (20год.), самостійна робота (80 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: робота в семестрі - 70 балів (виконання завдань на лабораторних заняттях, тестування на лабораторних заняттях, поточні контрольні роботи, контрольна робота з курсу); підсумковий контроль - 30 балів (екзамен)

Мова навчання: українська.