НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294279

Назва:

Практика дипломна (реалізація практичної частини кваліфікаційної роботи)Анотація: Дипломна практика проводиться в 7-му та 8-му семестрах БП та має на меті теоретичну підготовку до написання бакалаврської роботи на підставі аналізу сучасних літературних джерел за обраною темою та виконання експериментальної частини кваліфікаційної роботи на базі науково-дослідного закладу або науково-дослідного підрозділу навчального закладу. Практика індивідуальна. Роботу кожного студента координує викладач кафедри, призначений керівником бакалаврської роботи. Під час проходження практики студенти повинні: виконати теоретичний розгляд проблеми, якій присвячена тема кваліфікаційної роботи; обрати матеріал дослідження; обрати методи дослідження; виконати експериментальну частину дослідження; підготувати документи для складання заліків: огляд літератури за темою кваліфікаційної роботи для заліку у семестрі 7; опис матеріалів і методів дослідження, а також отриманих на час заліку результатів експериментальної роботи для заліку у семестрі 8. Залік проводиться за результатами співбесіди студента і керівника дипломної практики після завчасного ознайомлення керівника з представленими документами.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 4

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 15

Форма контролю: залік

Викладач(і): керівник бакалврської роботи

Результати навчання: ПР03. Планувати, виконувати, аналізувати дані і презентувати результати експериментальних досліджень в галузі біології
ПР04. Спілкуватися усно і письмово з професійних питань з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі,
ПР08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.
ПР09. Дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічної безпеки і біологічного захисту у процесі навчання та професійній діяльності.
ПР19. Застосовувати у практичній діяльності методи визначення структурних та функціональних характеристик біологічних систем на різних рівнях організації.
ПР20. Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування та проведення польових, лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. математичних методів та програмного забезпечення для проведення досліджень, обробки та представлення результатів.
ПР22. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на доброчесність, професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.
ПР26. Проявляти активну позицію у визначенні напрямків фахової діяльності, спираючись на здобуті фахові компетентності.
ПР27. Вільно володіти англійською мовою щодо спеціального контенту для усного спілкування та написання наукових текстів.Спосіб навчання: змішане

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: обов'язкові освітні компоненти БП "Біологія та біотехнологія"

Зміст дисципліни: Дипломна практика студентів 4-го року навчання бакалаврської програми "Біологія та біотехнологія" є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямком підготовки: 091 - біологія в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Дипломна практика проводиться безпосередньо для забезпечення успішного виконання бакалаврської роботи і є підсумковою ланкою практичної підготовки студентів. Під час проходження дипломної практики студенти мають поглиблювати та закріплювати теоретичні знання із фахових дисциплін; удосконалювати практичні навички та вміння за спеціальністю 091 - біологія; сформувати базу фактичного експериментального матеріалу, що необхідний для успішного написання кваліфікаційної роботи. Необхідність проходження дипломної науково-дослідної практики перед написанням бакалаврської кваліфікаційної роботи визначається навчальним планом БП "Біологія та біотехнологія" кафедри біології факультету природничих наук НаУКМА. Дипломна практика розглядається як головний етап виконання та написання кваліфікаційної бакалаврської роботи. Зважаючи на це, студенти насамперед мають визначитися з місцем проходження дипломної практики і обрати, відповідно до власних вподобань та інтересів, лабораторію чи відділ в науково-дослідних інститутах чи інших закладах, де здійснюється науково-дослідна робота.


Рекомендована література: Література відповідно до теми бакалврської роботи.

Форми та методи навчання: робота з літературою, експериментальна робота, консультації з керівниками

Методи й критерії оцінювання: для заліку у семестр 7: електронні варіанти всіх літературних джерел, опрацьованих для теоретичної підготовки до написання кваліфікаційної роботи, список використаних джерел, огляд опрацьованої літератури не менше 20 сторінок; для заліку у семестрі 8: опис матеріалів та методів дослідження, електронні варіанти та список літературних джерел, які було використано для створення опису, письмова інформація про результати експериментальної роботи.

Мова навчання: українська