НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296031

Назва:

Сучасна філософія свідомостіАнотація: Метою курсу є здійснення огляду й аналізу основних тенденцій розвитку сучасної філософії свідомості (Philosophy of Mind). Основними питаннями курсу є: дослідження структур інтелекту як природно-соціального симбіозу; з'ясування значення натуралізації епістемології для подолання проблем класичної метафізики самосвідомості; обґрунтування нормативності в людському мисленні та діяльності; адекватність словника філософії свідомості для розуміння єдності людської думки та діяння; аналіз ментальних експериментів ("зомбі", "анти-зомбі", "китайська кімната"), що висвітлюють сутність соціального виміру ментального.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Циба В. М., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Епістемологія.

Зміст дисципліни: Огляд основних проблем і витоків сучасної філософії свідомості. Нееґологічні моделі свідомості і вітґенштайнівська критика картезіанства. Проблема співвідношення самосвідомості та суб'єктивності. Гайдельберзька школа самосвідомості. Фізикалізм і функціоналізм. Емерджентизм, аномальний монізм і елімінативізм. Моделі філософського зомбі і проблема кваліа. Філософські проблеми штучного інтелекту.


Рекомендована література:
Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку / За наук. ред. А.С. Синиці. - Л.: Літопис, 2014.
Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus. Філософські дослідження / Пер. з нім. Є. Попович. - К.: Основи, 1995. - С. 92-258.
Генрих Д. Свідоме життя. Дослідження співвідношення суб'єктивності та метафізики / Пер. з нім. В. М. Терлецький. - К.: Курс-2006.
"Медитації" Декарта у світлі сучасних тлумачень: Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун. Пер. з фр і лат. Укл. д.ф.н. О. Хома. - К.: Дух і Літера, 2014. - С. 115-292.
Мід Дж. Г. Дух, замість і суспільство з точки зору соціального біхевіориста / Пер. з англ., передм. і ком. Т. Корпала. - К.: Український Центр духовної культури, 2000. - С. 123-205.
Патнем Г. Розум, істина й історія / Пер. з англ. О. Мокровольського. - К.: Альтернативи, 2003.
Рікер П. Сам як інший / Пер. із фр. - Вид. 2-е. - К.: Дух і Літера, 2002.
Сепетий Д. Свідомість як суб'єктивність: таємниця Я: в 2-х кн. - Кн. 1. Зомбі, комп'ютери та Абсолютний Дух. - Запоріжжя, 2016. - 294 с

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська