НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296043

Назва:

Психологія релігіїАнотація: В рамках дисципліни пропонується виклад концептуальних форм психологічного вивчення релігії і розкриваються питання, пов'язані з особливостями реалізації компонентів та рівнів суб'єктивного світу віруючих. У лекціях подається аналіз найбільш помітних концептуалізацій етапів становлення і розгортання психології релігії. Потім з'ясовуються важливі питання, що стосуються визначних аспектів комплексу емоційно-вольових явищ, станів і процесів релігійного змісту чи характеру, які функціонують як на рівні індивіда, так і на рівні групи.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Сарапін О. В., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство. Історія християнства. Біблієзнавство.

Зміст дисципліни: Релігієзнавство. Історія християнства. Біблієзнавство. Зміст дисципліни: Дисциплінарна і предметна визначеність психології релігії. Особливості становлення психології релігії. Огляд ідейних здобутків та концепцій етапу розгортання психології релігії. Свідоме та несвідоме у світлі психології релігії. Релігійні почуття. Релігійні уявлення. Психологічні аспекти осягнення феномену віри. Психологічні аспекти вивчення релігійного досвіду. Релігійність особистості в її розвитку. Психологія релігійних процесів.


Рекомендована література:
Гроф С. Психологія майбутнього. Уроки сучасних досліджень свідомості. Львів: Вид-во Terra Incognita, 2019. - 400 с.
Гуманістична психологія: Антологія: Навчальний посібник. - К.: "Пульсари", 2001. - Т.1: Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. - 252 с.
Карагодіна О. Релігія як соціально-психологічне явище // Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А. Колодного. - К.: Світ знань, 2000. - С. 501-519.
Ломанн Г.-М. Зігмунд Фройд / Пер з нім. Р Осадчук. - К.: Вид-во Жупанського, 2020. - 168 с.
Психологія. З викладом основ психології релігії / Під ред. о. Юзефа Макселона / Пер. з пол. Т. Чорновіл. Львів: Свічадо, 1998. - 320 с.
Релігія в сучасному світі: Матеріали до курсу релігієзнавства / За ред. Г. Зімоня. З пол. пер. Г. Тодорович. Львів: Свічадо, 2007. - 504 с.
Сарапін О. В. Психологія релігії // Академічне релігієзнавство. - Підручник - К.: Світ знань, 2000. - С. 152-157.
Франкл В. Лікар та душа. Основи логотерапії. - Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 320 с.
Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі. - Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 170 с.
Фройд З. Майбутнє однієї ілюзії // Фройд З. По той бік принципу задоволення / Пер. з нім. В.Б. Чайковський. - Х.: Фоліо, 2019. - С. 104-154.
Фройд З. Тотем і табу / Пер. з нім. В. Чайковський. - Х.: Фоліо, 2019. - 272 с.
Юнг К.Г. Аналітична психологія. - К.: Центр навчальної літератури, 2022. - 250 с.
Юнг К. Г. Архетипи і колективне несвідоме. - Львів: "Астролябія", 2013. - 588 с.
Юнг К.Г. AION: Нариси щодо символіки самості. - Львів: "Астролябія", 2016. - 432 с.
Юнг К.Г. Психологія несвідомого. - К.: Центр навчальної літератури, 2022. - 404 с.
James W. The Varieties of Religious Experience. - London and New York: Routledge, 2008. - 432 p.
Fromm E. Psychoanalysis and Religion. - New Haven: Yale University Press, 1950. - VI, 119 p.
Jung C.G. Psychology and Religion. - New Haven & London: Yale University Press, 1960. - 138 р.
Spilka B. The Psychology Of Religion. - London and New York: Routledge, 2019. - 296 p.
Wulff D. M. Psychology of religion: classic and contemporary views. - New York: Wiley, 1991. - 640 p.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська