НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296047

Назва:

РелігієзнавствоАнотація: Метою курсу є дати з академічних позицій систематичний огляд питань, що стосуються сутності релігії як духовного, культурного, соціального феномену, питань суспільного функціонування інституціональних форм релігії, історії та сучасного стану основних релігійних напрямів та течій.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 54 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 26 год.; самостійна робота - 96 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Головащенко С. І., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (Пропедевтичний курс); Біблієзнавство; Історія християнства.

Зміст дисципліни: Релiгiєзнавство як наукова дисциплiна та галузь гуманітарного і соціального знання. Релігія як специфічний спосіб духовно-практичного освоєння світу. Змiст i структура феномену релiгiї. Релiгiя як нормативна система і суспільний регулятор. Історичні форми релігійності. Ранні форми релігійних вірувань і практик, родоплемінні релігії та культи. Етнічні та етно-державні релiгiї: історія та сучасність. Свiтовi релігії: типове й особливе. Релігія в контексті історії та культури українського народу. Релiгiя в сучасному світі. Релігійне розмаїття, його перспективи. Конфесійний плюралізм, свобода віросповідання та свобода совісті в незалежній Україні.


Рекомендована література:
Академічне релігієзнавство. Підручник. За наук. ред. проф. А. Колодного. К. : Світ Знань, 2000.
Релігієзнавство. Тексти для читання. Зібрав та впорядкував С. І. Головащенко. К. : НаУКМА, 2003.
Релігія в її складових і процесах їх осучаснення. Колективна монографія : За ред. проф. Анатолія Колодного. Київ: Інтерсервіс, 2018.
Релігії світу: енциклопедичний понятійно-термінологічний словник / Є. О. Романенко, В. С. Курило, В. М. Воронін. Харків: Фоліо, 2021.
Mary Pat Fisher, Robin Rinehart. Living Religions. Tenth Edition. Pearson, 2017.
The Routledge Companion to the Study of Religion. Edited by John R. Hinnells.Routledge -Taylor & Francis Group, London and New York, 2005.
The Blackwell Companion to the Study of Religion. Edited by Robert A. Segal. Blackwell Publishing, 2006.
The Religions Book: Big Ideas Simply Explained. Dorling Kindersley Publishing: London, New York, Melbourne, Munich, and Delhi. First American Edition, 2013.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (іспит).

Мова навчання: українська