НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296052

Назва:

Антропологія технікиАнотація: Курс передбачає ознайомлення студентів з головними ідеями філософської антропології в контексті взаємозв'язку людини і техніки. Окрім традиційних філософських підходів, до розгляду активно залучатимуться найсучасніші розробки з відповідної проблематики. В рамках курсу буде висвітлено низку найактуальніших рубрик сучасної антропології техніки, зокрема: техніка і проблема етичного, інструментальний дизайн, технологічне "повернення" до природи та інші. Структурно курс будуватиметься навколо трьох засадничих підходів в антропології техніки, що символізують основні етапи розгортання цього проекту: 1) трансцендентальний, 2) медіально-лінгвістичний та 3) сучасний (синтетичний). Трансцендентальний етап (К. Ясперс, М. Гайдегер) передбачає розгляд техніки передусім як сили, що відчужує людину від її сутності, об'єктивує людську суб'єктивність тощо. Медіально-лінгвістичний етап буде розглянуто у межах еволюції медіальної антропології (торонтська школа медіа, народження комунікативної теорії, сучасні медіальні студії, семіотика). Третій, сучасний, етап передбачає звернення до кількох нинішніх філософсько-антропологічних шкіл, які з'являються у наслідок емпіричного повороту (постфеноменологія, акторно-мережева теорія, симетрична антропологія, інструментальний дизайн тощо).

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції -16 год.; семінарські заняття -12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Михайлов Д.Є., к.ф.н.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-7. Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні проблеми та суперечності.
ПРН-10. Мати навички реферування, систематизованого огляду та порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової літератури.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософська антропологія; Філософія науки.

Зміст дисципліни: Загальний вступ до дисципліни "Антропологія техніки". Основні теми: Трансцендентальний етап в антропології техніки: головні риси та концепції. Антропологія техніки Карла Ясперса vs антропологія техніки Мартіна Гайдеґера. Медіально-лінгвістичний етап в антропології техніки: головні риси та концепції. Сучасний етап розвитку антропології техніки і емпіричний поворот. Постфеноменологічні уявлення про взаємозв'язок людини і техніки. Нейроекзистенціалізм та новий погляд на природу людини. Етика технології і антропологія техніки.


Рекомендована література:
Caruso G.D. and Flanagan O. (2018) Neuroexistentialism?: Meaning, Morals, and Purpose in the Age of Neuroscience (eds GD Caruso and O Flanagan). Oxford University Press.
Floridi L. (2013) The Ethics of Information. Oxford University Press.
Harman G. (2002) Tool-Being: Heidegger and the Metaphysics of Objects. Open Court.
Harman G. (2009) Prince of Networks: Bruno Latour and Metaphysics. re.press.
Ihde D. (1978) Technics and Praxis. Boston Studies in the Philosophy of Science. Dordrecht: Springer Netherlands
Ihde D. (2010) Heidegger's technologies: postphenomenological perspectives. Fordham University Press.
McLuhan M. (1962) The Gutenberg Galaxy?: The Making of Typographic Man. University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division
Rosenberger R. and Verbeek P.P. (eds) Postphenomenological Investigations: Essays on Human-Technology Relations. Lanham: Lexington
Verbeek P.P. (2011) Moralizing Technology. Chicago and London: University of Chicago Press
Verbeek P.P. (2005) What things do. Philosophical reflections on technology, agency, and design. Penn State University Press.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська