НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296057

Назва:

Філософська антропологіяАнотація: Метою курсу є вивчення етапів становлення, структури і функцій філософсько-антропологічного знання, історичних і сучасних типів філософського осмислення проблеми людини, її природи, основних способів і форм людського буття, досвіду, мови, свідомості, комунікації, тілесності.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): В. П. Козловський, к. філос. н., доцент.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (пропедевтичний курс); Курсова робота (філософська антропологія).

Зміст дисципліни: Людина як об'єкт вивчення в сучасній філософії й науці: антропологія в структурі філософського, соціально-гуманітарного та природничо-наукового знання. Ґенеза та еволюція класичних європейських уявлень про людину: Античність - Середньовіччя - Новий час. Проблема людини в філософських розмислах ХХ і початку ХХІ ст.: становлення постантропологічної парадигми. Свідомість, мова і спілкування : людина як природній парадокс. Дія, пізнання й оцінка: антропологічний зміст культури. Антропологічні витоки бажання, мотивів і потреб. Людське тіло: соматичні конфігурації життєвого світу. Індивід, особа й інтерсуб'єктивність: основні риси персонології. Людське буття як філософська проблема: антропологія як онтологія.


Рекомендована література:
Булатов М. О., Загороднюк В. П., Малєєв К. С., Солонько Л. А. Філософська антропологія в контексті сучасної епохи. - К., 2001. Головко Б. Філософська антропологія. - К.: ІЗМН,1997.- 240 с.
Філософія: Світ людини. Курс лекцій. - К.: Либідь, 2004. - 432 с.
Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. - К.: Абрис, 1995. - 336 с.
Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. - К., 2001.
Agassi J. Toward a Rational Philosophical anthropology. - The Hague: Martinus Nijhoff, 1977. - 404 p.
Geldsetzer L. Philosophische Anthropologie. Materialien zur Vorlesung, 1986.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська