НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296074

Назва:

Практичне релігієзнавствоАнотація: Метою курсу є практичне знайомство з віровченням, обрядами, організаційними формами та діяльністю релігійних спільнот України через спілкування із носіями віри, відвідування релігійних центрів і громад, храмів і монастирів, навчальних закладів і центрів соціального служіння тощо.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 4 год.; семінарські заняття - 24 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Титаренко В. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство.

Зміст дисципліни: Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України. Конфесійне життя України в його кількісних і якісних вимірах. Християнські конфесії України. Традиційно-національні релігії в Україні. Східні релігії в Україні. Новітні релігії. Релігієзнавча компаративістика як унікальний спосіб пізнання релігійного багатоманіття світу


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська