НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296083

Назва:

Ведійська релігія. БрагманізмАнотація: Курс передбачає поглиблене вивчення ведійської релігії та брагманізму та визначення статусу відповідних досліджень в контексті сучасної історіографії релігій. Демонструється, що світова релігієзнавча компаративістика розпочалася з вивчення ведійської релігії, а на сьогоднішній день ведійська релігія і брагманізм є чільними складовими усіх авторитетних викладів історії релігій.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Завгородній Ю. Ю., д. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство.

Зміст дисципліни: Курс передбачає знайомство з ведійською міфологією, ритуалом, ведан'ою, яке базується на роботі з відповідними давньоіндійськими текстами (напр., рі'веда-самгіта, Атхарваведа-самгіта, Шатапатха-брагмана, упанішади, Закони Ману). виклад спирається на здобутки американської, англійської, голландської, індійської, німецької, польської, російської, української, французької індологічних шкіл. У фокусі уваги - важлива теза про те, що світова релігієзнавча компаративістика розпочалася з вивчення ведійської релігії. На сьогодні ведійська релігія і брагманізм є чільними складовими усіх авторитетних викладів історії релігій.


Рекомендована література:
Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури. - К.: Дніпро, 1982. - C. 91-145.
Завгородній Ю.Ю. Індійська філософія й уявлення про звільнення (мокшу) у "Манава-дгарма-шастрі" // Sententiae. - Volume XXXVІ. - Issue 2. - 2017. - С. 87-89, 117-132.
Луцишина О.А. Уявлення про людину в Ріґведі. - Київ: Основа, 2005. - 168 с.
Gonda J. The Ritual S?tras. - Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1977. Vol. 1. Fasc. 2. - P. 464-684.
Gonda J. Vedic Gods and the Sacrifice // Numen. - Vol. 30, Fasc. 1. - Jul., 1983. - P. 1-34.
Gonda J. Vedic Literature (Sa?hit?s and Brahma??s). - Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1975. Vol. 1. Fasc. 1. - 463 p.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська