НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296089

Назва:

Постанархізм у сучасній філософіїАнотація: Навчальний курс буде присвячено дослідженню феномена постанархізму як одного з актуальних напрямів сучасної західної філософії. Метою курсу є дослідити умови та обставини формування так званого "анархічного повороту", з'ясувати особливості сучасних філософських дискусій навколо тематики анархізму та підстави для появи такого терміну, як "постанархізм". Завдання: 1) виокремити та проаналізувати феномен "постанархізму" в сучасній філософії; 2) з'ясувати теоретико-методологічні особливості постанархізму та контекст втілення його ідей в епістемології, феміністичних студіях, постструктуралізмі, філософії політики; 3) дослідити, в чому полягає суть "постанархістстького моменту" (за висловом Л. Колла) та до якої міри постанархізм може вважатися спадкоємцем так званого "класичного анархізму"; 4) з огляду на специфіку словника, коло проблем та практик постанархізму, розкрити його міждисциплінарний потенціал.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Петруньок Н. І., к. філос. н., ст. викл.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії. ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-7. Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні проблеми та суперечності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Епістемологія. Філософія науки.

Зміст дисципліни: Основні питання, що пропонуються на розгляд у межах курсу: походження та різновиди анархізму; особливості такої настанови, як "філософський анархізм"; зв'язок між поняттям "анархічного" та "егоїстичного", "індивідуального", "суб'єктивного"; вияви постанархізму в політико-економічній, культурній та інтелектуальній сферах. Запропонований курс має міждисциплінарні зв'язки з політико-соціальними, культурологічними та історичними студіями.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська