НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296098

Назва:

Жінки в християнській традиціїАнотація: Курс присвячено розгляду ставлення до жінок у християнстві впродовж віків. Дослідженню значення християнства для жінки та її ролі в історії християнських церков. Ознайомлення із засновниками церковних реформаторських рухів, таких як Клара Ассізька, а також засновниками нових християнських церков (наприклад, Еллен Уайт, засновницею Адвентизму сьомого дня, та Мері Бейкер Едді, засновницею Християнської науки). Одним із завдань курсу є вивчення важливості та значення статі в християнському досвіді, розуміння протистояння між важливими релігійними можливостями, які є в жінок в християнській традиції, і підпорядкованістю жінок в християнських інституціях в історичному плані. Розуміння історії положення жінки в християнській традиції сприятиме кращому розумінню становища жінок у сучасному суспільстві та в українських християнських церквах.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Розумна Ю. В., ст. викладач.

Результати навчання:
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія християнства.

Зміст дисципліни: Вступ. Стан жінок у єврейському суспільстві. Новозавітна картина. Писання апостола Павла. Жінки в церквах Нового Завіту. Служіння жінок у постбіблійних церквах. Мучеництво. Жінки за межами ортодоксального мейнстріму - гностицизм. Отці Церкви про жінок. Чернечий спосіб життя і дівоцтво в середньовічний період. Середньовічна Маріологія. Середньовічні жінки в молитві та протесті. Жінки в епоху Реформації. Америка 19 століття: жінки, що організовують місію та впроваджують реформи; жінки в колоніальній Америці; жінки-проповідники. Організований фемінізм, права жінок та християнська спільнота. Жіноча Біблія. Вуманізм і фемінізм. Афроцентризм. Афро-американські церкви та жінки. Християнство та латиноамериканський фемінізм. Рух до повної участі жінок в основних протестантських конфесіях. Останні нововведення в Римо-католицькій церкві. Заключні зауваження.


Рекомендована література:
Clark Elizabeth A., 'Asceticism, Class, and Gender' in Burrus Virginia ed., A People's History of Christianity. 2. Late Ancient Christianity (Fortress Press, 2010), pp. 27-45.
MacHaffie Barbara J., Her Story: Women in Christian Tradition (Philadelphia: Fortress Press, 1986).
MacHaffie Barbara J., Readings in Her Story: Women in Christian Tradition (Minneapolis: Fortress Press, 1992).
Newman Barbara, Sister of Wisdom: St. Hildegard's Theology of tthe Feminine (UC Press, 1989).
Petroff Elizabeth, Medieval Women's Visionary Literature (Oxford, 1986).
Rossing Barbara R., 'Prophets, Prophetic Movements, and the Voices of Women' in Burrus Virginia ed., A People's History of Christianity. 2. Late Ancient Christianity (Fortress Press, 2010).
Ruether Rosemary, Religion and Sexism: Images of Woman in the Jewish and Christian Traditions (Wipf & Stock, 1998).
Ruether Rosemary, Woman Guides: Readings Toward a Feminist Theology (Beacon, 1985).
Sanders Cheryl, ed., Living the Intersection: Womanism and Afrocentrism in Theology (Fortress Press, 1995).

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська