НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296330

Назва:

Англійська моваАнотація: Метою курсу є інтегроване оволодіння основними академічними навичками усного і писемного спілкування (які є продовженням загальномовних) - слухання, говоріння, читання й письма - у поєднанні з поглибленим вивченням функціональної граматики, збагачення вокабуляру студентів за рахунок загальнонаукової лексики та лексично-граматичних структур, необхідних для формування навичок наукового (академічного) спілкування. Курс складається з двох основних частин: Публічне мовлення (Public Speaking) та Академічне письмо (Academic Writing). Перша частина навчає основним правилам риторики, а саме, побудові промов (на інформування та переконування), написанні розширеного плану промови (Extended formal outline), оцінювання промови та написання відгуку. Метою курсу з академічного письма є навчання студентів правил написання академічних письмових робіт з дотриманням правил документування джерел, вживання відповідного вокабуляру та дотримання правил пунктуації.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: 1, 2

Кількість кредитів: 6 (загальна кількість годин - 180; аудиторні години - 56; самостійна робота - 124).

Форма контролю: залік, екзамен

Викладач(і): Швидка Г.О., старший викладач, Китаєва С.О., к.п.н., доцент, Павленко Л.І., к.ф.н.,доцент, Рябоконь Г.Л., к.ф.н., доцент, Федорів Я.Р., к.ф.н., доцент

Результати навчання:
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- засвоїти лексичні, синтаксичні й функціонально-синтаксичні особливості публічного мовлення та академічного (наукового) письма;
- збагатити свій вокабуляр за рахунок загальнонаукової лексики;
- розуміти стратегію і тактику сучасного публічного мовлення;
- вміти застосовувати засоби активізації уваги слухачів;
- знати вимоги до мовленнєвої культури промовця;
- розрізняти та інтерпретувати різні типи наочних засобів (графіків, схем, таблиць тощо);
- вміти підготувати та презентувати доповідь-інформування та доповідь-переконування англійською мовою;
- засвоїти методи риторичної аргументації;
- застосовувати критерії оцінювання усної промови;
- поглибити розуміння композиційних вимог до написання різних типів параграфів та аргументованого есе;
- вміти складати тези, конспект, анотацію та робити тематичні виписки у рамках визначеного наукового дослідження;
- вміти підготувати наукову статтю відповідно до прийнятих вимог (чітка структура, точний і зв'язний виклад думок, розгорнута аргументація, відповідний ілюстративний матеріал, логічний висновок та дотримання належного наукового стилю);
- знати вимоги до укладання наукової бібліографії (MLA, APA).


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі:

Зміст дисципліни: The speech communication process. The basics of effective communication. Structuring a speech. Delivering and evaluating speeches. Choosing the topic. Types of informative speeches. Speech designs. Outlining the informative speech. Types of supporting materials in speeches. Effective Introduction and Conclusion. Types of visual aids. Media for visual aids. Interpreting charts, graphs, diagrams, etc. Written feedback. Video conference. Informative speeches presentation. Introduction to the course. Choosing the topic. Introduction into Academic style of writing. Formal style in Academic Writing. Punctuation I (comma). Practicing formal style. Punctuation II (colon, semicolon). Punctuation III (dash, parenthesis and others). Writing effective sentences. Documenting sources. Avoiding plagiarism. Paraphrasing, summarizing (one sentence summary). Practicing paraphrasing and summary writing. Argumentative writing. Revising documentation. Revision lesson on Formal style, Punctuation, Documentation. Preparation for Conference presentation. Conference Presentation.


Рекомендована література:
Reference Book in Public Speaking. Укладачі: Г. Швидка, Д. Мазін, Л. Павленко, Г. Рябоконь, Я. Федорів, С. Китаєва
Hamilton, G. Public Speaking for College and Career. - McGraw Hill, 2005.
Osborn, M. & S. Osborn. Public Speaking. - Houghton Mifflin, 2001.
Powell, M. Presenting in English: how to give successful presentations. - Boston: Thompson Corp., 2002.
Insights into Academic Writing. Укладачі: Г. Швидка, Д. Мазін, Л. Павленко, Г. Рябоконь, Я. Федорів, С. Китаєва
Bilozerova O., Briskina L. et al. Reference Book in Academic Writing. - NaUKMA 2007. - 96 p.
Jordan R. R. Academic Writing Course. - Edinburg: Longman, 1996. - 144 p.
Yakhontova, T. English Academic Writing for Master Programme Students, - Lviv: ПАІС, 2003. - 218 p.Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (відвідування, активна участь на практичних заняттях і виконання домашнього завдання, презентація промови на інформування (Informative Speech), презентація промови на переконування (Persuasive Speech), розширений план промови на інформування (Informative Speech outline), розширений план промови на переконування (Persuasive Speech outline), відгук на промову колеги (Peer review), Есе про самооцінювання (Self-evaluation)); підсумковий контроль - 30 балів (залік); поточний контроль - 60 балів (відвідування, активна участь на практичних заняттях і виконання домашнього завдання, поточні контрольні роботи, академічна письмова робота, відгук на письмову роботу колеги, фінальний тест); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: англійська