НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296564

Назва:

Правове забезпечення ЗМІАнотація: Завданням курсу є ознайомлення студентів із : "міжнародними стандартами свободи слова та свободи обігу інформації "роллю та відповідальністю преси в демократії "призначенням та функціями права "правилами збору та обігу інформації в Україні "правничими засадами функціонування друкованих, електронних медіа "особливостями Інтернет журналістики "основами авторського права "змістом прав, обов'язків та кваліфікованих привілеїв журналістів

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Петрова Наталія Іванівна

Результати навчання: Знати:
- вимоги українського інформаційного, медійного, цивільного та кримінального законодавства до збирання/зберігання/використання та поширення інформації
- конституційні гарантії прав та свобод особи по захисту честі, доброго імені, ділової репутації та приватного життя.
- підстави для цивільно-правової та кримінальної відповідальності за втручання у приватне життя особи, порушення авторських прав і приниження честі\гідності та ділової репутації
- особливості висвітлення судових процесів з повагою до презумпції невинуватості особи та авторитету суду
Вміти: -
- застосовувати набуті знання до практичної діяльності для медіа
розпізнавати правові ризики
- відрізняти законну власну діяльність від протиправної
- користуватися правовими можливостями захисту професійних прав від протиправних обмежень з боку посадових осіб державних органів та управління
ідентифікувати загрози на порушення прав з боку роботодавців


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: правознавство, журналістика

Зміст дисципліни: Курс є необхідною складовою частиною вивчення ролі та завдань засобів масової інформації в демократичному суспільстві Він дає можливість отримати знання з права в необхідному обсязі для професійного виконання обов'язків журналіста та орієнтуватися в правовому полі з огляду на права та законні інтереси інших осіб Завданням курсу є ознайомлення студентів із : міжнародними стандартами свободи слова та свободи обігу інформації роллю та відповідальністю преси в демократії призначенням та функціями права правничими засадами функціонування друкованих, електронних медіа правилами збору та обігу інформації в Україні* правами, обовязками та кваліфікованими привілеями журналістів основами авторського права правовими особливостями Інтернет журналістики


Рекомендована література: 1.Конституція України
2.Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод
3. Закон України " Про інформацію"
4. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу)"
5. Закон України " Про телебачення і радіомовлення"
6. Закон України " Про авторське право та суміжні права"
7.Закон України "Про інформаційні агенства"
8. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядуваня"
9.Закон України про систему суспільно телерадіомовлення
10. Цивільний Кодекс України,книга 2*Особисті немайнові права фізичної особи *
11.Цивільний Кодекс, книга 4 *Право інтелектуальної власності*
12.Кримінальний Кодекс України, ст.ст.171,176, 182


Форми та методи навчання: лекційні,семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, індивідуальні письмові та практичні завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен письмовий).

Мова навчання: українська