НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296572

Назва:

Журналістська етикаАнотація: Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основними етичними цінностями роботи журналіста в контексті реальних професійних проблем. Вивчення літератури, ознайомлення з основними теоріями журналістської етики, обговорення конкретних кейсів та етичних проблем протягом курсу допоможуть студентам зрозуміти суть "відповідальної" журналістики та моральних принципів в роботі журналіста, а також отримати практичний досвід вирішення етичних дилем, з якими стикаються представники медіа. Акцент буде робитися на аналізі конкретних випадків порушення етичних стандартів журналістики. Протягом курсу студенти будуть самостійно опрацьовувати продукти українських медіа та представляти їх аналіз з точки зору дотримання етичних стандартів. Наприкінці триместру студенти будуть здатні розуміти базові етичні принципи журналіста, закріплені в національних та міжнародних кодексах журналістської етики, знати підходи та алгоритми вирішення етичних проблем та дилем, усвідомлювати, що означає бути відповідальним журналістом.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3.5

Форма контролю: залік

Викладач(і): Демченко Олена Василівна

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати: -
- знати і бути здатним розуміти базові етичні принципи роботи журналіста,закріплені в національних та міжнародних кодексах журналістської етики;
- знати підходи та алгоритми вирішення етичних проблем та дилем, усвідомлювати, що означає бути відповідальним журналістом


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Сучасна теорія і практика радіомовлення

Зміст дисципліни: Ознайомлення студентів з основними етичними цінностями роботи журналіста в контексті реальних професійних проблем; - ознайомлення з основними теоріями журналістської етики;вивчення літератури; - обговорення конкретних кейсів та етичних проблем; - суть "відповідальної" журналістики та моральних принципів в роботі журналіста; - отримання досвіду вирішення етичних дилем


Рекомендована література: Cohen, E.D. (ed.) Philosophical Issues in Journalism, Cambridge: Harvard University Press.
Iggers, J. (1998). Good News, Bad News: Journalism Ethics and the Public Interest. Boulder, Colorado: Westview Press.
Louis A. Day. Ethics in media Communications: Cases and Controversies. (1990). Wadsworth Pub. Co. (Belmont, Calif )
Philippe Perebinssoff. Real-World Media Ethics.(1-9)
Plaisance P. Lee. Media Ethics: Key Principles for Responsible Practice.
Іванов, Сердюк Журналістська етика. - К. : Вища школа , 2006 . стор, http://www.cje.org.ua/library/31/
Кібл Р. Журналістська етика/ Р. Кібл; Пер. з англ. Д.І.Смоляк. - 2007


Форми та методи навчання: лекційні, семінарські, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, проміжні контрольні роботи); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська