НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296572

Назва:

Журналістська етикаАнотація: Курс «Журналістська етика» передбачений для магістрів ОНП «Журналістика». Рекомендується викладати протягом першого семестру, коли студентів знайомлять з основами практичних навиків (збирати, аналізувати і оформлювати інформацію у різні формати — текстовий, аудіо- чи відео). Професійно-етичні стандарти журналістської професії, про які студентам розказують під час цього курсу, — орієнтири, які допомагають якісно виконувати роботу журналістів. Мета вивчення дисципліни: Надання студентам фундаментальних знань про основні принципи та концепції журналістської етики та забезпечення засобами аналізу та розуміння складних етичних ситуацій, що можуть виникати в процесі журналістської роботи. Ознайомити здобувачів з: -вітчизняними та закордонними професійними етичними стандартами, практиками; -професійними дилемами, з якими журналісти різних країн стикаються у своїй повсякденній роботі.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Субота Ірина Володимирівна

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати: -
- знати і бути здатним розуміти базові етичні принципи роботи журналіста,закріплені в національних та міжнародних кодексах журналістської етики;
- знати підходи та алгоритми вирішення етичних проблем та дилем, усвідомлювати, що означає бути відповідальним журналістом


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: теорія і практика радіомовлення

Зміст дисципліни: Ознайомлення студентів з основними етичними цінностями роботи журналіста в контексті реальних професійних проблем; - ознайомлення з основними теоріями журналістської етики;вивчення літератури; - обговорення конкретних кейсів та етичних проблем; - суть "відповідальної" журналістики та моральних принципів в роботі журналіста; - отримання досвіду вирішення етичних дилем


Рекомендована література:
Рекомендована література до курсу:

Truth-telling and defiance in the face of war: Report calls for fresh aid to journalism in Ukraine. (Ethical Journalism Network, 2023) https://ethicaljournalismnetwork.org/press-release-truth-telling-and-defiance-in-the-face-of-war-report-calls-for-fresh-aid-to-journalism-in-ukraine?swcfpc=1

Padalko, S. (2022). What’s wrong with Reuters coverage of the war in Ukraine. Available at: https://thefix.media/2022/6/16/whats-wrong-with-reuters-coverage-of-the-war-in-ukraine

Бі-Бі-Сі (BBC). Редакційні настанови Бі-Бі-Сі. https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines

Закон України «Про медіа» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text
ІМІ. Барометр свободи слова https://imi.org.ua/monitorings/barometr-svobody-slova
ІМІ. Моніторинг журналістських стандартів https://imi.org.ua/monitorings/doslidzhennya-profesijnyh-standartiv

ІМІ. Гендерний моніторинг https://imi.org.ua/monitorings/hendernyj-balans

ІМІ. Моніторинг джинси https://imi.org.ua/monitorings/doslidzhennya-dzhynsy

ІМІ. Дослідження контенту https://imi.org.ua/monitorings/doslidzhennya-kontentu

Кодекс етики українського журналіста https://cje.org.ua/ethics-codex/
Комісія з журналістської етики. (2023). Заява та рекомендації щодо інтерв’ю з російськими експертами та журналістами. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://cje.org.ua/statements/zaiava-ta-rekomendatsii-shchodo-interv-iu-z-rosiyskymy-ekspertamy-ta-zhurnalistamy/
Комісія з журналістської етики (2022). Рекомендації щодо словника воєнного часу [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://cje.org.ua/statements/rekomendatsii-komisii-z-zhurnalistskoi-etykyshchodo-slovnyka-voiennoho-chasu/
Комісія з журналістської етики. (2022). Рекомендації щодо вживання стилістично забарвленої лексики в журналістських матеріалах про війну. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://cje.org.ua/statements/rekomendatsii-komisii-z-zhurnalistskoi-etyky-shchodo-vzhyvannia-stylistychno-zabarvlenoi-leksyky-v-zhurnalistskykh-materialakh-pro-viynu/
Комісія з журналістської етики. (2022). Рекомендації щодо висвітлення загибелі людей під час війни. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://cje.org.ua/statements/rekomendatsii-kzhe-shchodo-vysvitlennia-zahybeli-liudey-pid-chas-viyny/?fbclid=IwAR20jrXyOgqHGw01Q2U5ZrteZQgMtJwpWPQN8FjdSrRZzI0tJhfbEzSre-M
Комісія з журналістської етики. (2022). Рекомендації щодо словника воєнного часу (оновлено). [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://cje.org.ua/statements/rekomendatsii-komisii-z-zhurnalistskoi-etyky-shchodo-slovnyka-voiennoho-chasu/
Методичні рекомендації з висвітлення в медіа гендерної рівності, запобігання насильству, проявам сексизму та гендерних сиереотипів (Міністерство культури та інформаційної політики України, 2023) https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/metodychni_rekomendacii.pdf
Посібник з журналістської етики / [Куликов А., Кузьменко Л., Дворовий М., Дуцик Д., Кущ Л.]. — К. : Комісія з журналістської етики, 2023. — 129 с.
https://cje.org.ua/library/posibnyk-z-zhurnalistskoi-etyky/

Рекомендації для ЗМІ щодо розробки стандартів саморегулювання при висвітленні випадків насильства стосовно жінок та домашнього насильства на основі стандартів Ради Європи (2020) https://rm.coe.int/vaw-media-guidelines-ukrainian/1680a077ec
Рекомендації щодо висвітлення ґендерних питань і конфлікту https://ukraine.un.org/sites/default/files/2020-09/guidelines_ukr_prew_40719_compressed.pdf
Рекомендація № 2 щодо принципів запрошення гостей і титрування експертів в інформаційно-аналітичній журналістиці (Незалежна медійна рада, 2018) https://mediarada.org.ua/recommendations/2/?fbclid=IwAR0kgMQ1ihlafSUfY6KqZsJxCxUrC8LVSQgv-5aL8R9RCM1J89HEaKcPacQ
«Репортери без кордонів» (RSF). Індекс свободи слова https://rsf.org/fr/classement

Саморегуляція українських медіа під час дії воєнного стану в Україні. З досвіду роботи Комісії з журналістської етики: Аналітично-довідковий збірник / За заг. ред. Л. Кузьменко, Л. Кущ, М. Дворового, О. Погорелова. – К.: Комісія з журналістської етики, 2022 – 90 с. https://cje.org.ua/wp-content/uploads/Samorehuliatsiia-ukrai-nskykh-media-pid-chas-dii-voiennoho-stanu.pdf
Свобода слова в умовах інформаційної війни та збройного конфлікту / А.Б. Блага, О.А. Мартиненко, Б.С. Мойса, Р.В. Шутов; за заг. ред. О.А. Мартиненка/ Українська Гельсінська спілка з прав людини. – К., 2017. – 85 с. з іл. https://www.helsinki.org.ua/publications/svoboda-slova-v-umovah-informatsijnoji-vijny-ta-zbrojnoho-konfliktu/
Як іноземні ЗМІ допомагають Росії (22.10.2022 р.) [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://ukrainer.net/inozemni-zmi/Форми та методи навчання: лекційні, семінарські, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, проміжні контрольні роботи); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська