НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296577

Назва:

Теорія медіакультуриАнотація: Основною метою курсу є ознайомлення студентів із засадничими теоріями та концепціями медіакультури, мас-медіа, а також навчання студентів теоретичних та практичних навичок аналізу медійних текстів, стимулювання критичного осмислення артефактів сучасної медіакультури (кіно, фотографія, медіа мистецтво). Зміст курсу покликаний ознайомити студентів із сучасними тенденціями розвитку медіакультури у світі, таким чином готуючи до самостійного осмислення процесів в сфері мас-медіа та інформаційному просторі загалом.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: 3.5

Форма контролю: залік

Викладач(і): Романюк Вікторія Сергіївна

Результати навчання: Студент повинен знати:
-Основні поняття та визначення: культури, медіакультура, масова культура, масова комунікація, тощо.
-Ключові медіатеорії;
-Методологію аналізу медіатекстів;
-Приклади сучасної медіакультури.
Студент повинен вміти:
-Коректно застосовувати основні поняття та визначення.
-Аналізувати основні медіатеорії;
-Працювати з медіатекстами (аналіз та інтерпретація);
-Розуміти й оцінювати процеси сприйняття аудиторії прикладів медіакультури;
-Аналізувати приклади сучасної медіакультури.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Основною метою курсу є ознайомлення студентів із засадничими теоріями та концепціями медіакультури, мас-медіа, а також навчання студентів теоретичних та практичних навичок аналізу медійних текстів, стимулювання критичного осмислення артефактів сучасної медіакультури (кіно, фотографія, медіа мистецтво). Зміст курсу покликаний ознайомити студентів із сучасними тенденціями розвитку медіакультури у світі, таким чином готуючи до самостійного осмислення процесів в сфері мас-медіа та інформаційному просторі загалом.


Рекомендована література: -Strinati, D. (2004). An Introduction to Theories of Popular Culture. Chapter 1. Mass Culture and Popular Culture. pp. 1-45.
- Сторі, Дж. Теорія культури та масова культура. с. 13-37.
Додаткова література:
- Grossberg, L. et al. Media Making. Mass Media in a Popular Culture. pp. 3-33.
-Carey, J. (2009). Communication as Culture. pp. 11-29
- Сторі, Дж. Теорія культури та масова культура. Підрозділ "Франкфуртська школа" (ст. 141-156), Розділ 7 "Постмодернізм" (ст. 237-279)-) Беньямін, В. "Твір мистецтва в епоху його технічної відтворюваності" (рос. мовою - "Произведение искусства в эпоху его технической вопроизводи
- Гундорова, Т. "Транзитна культура", с. 513-546.
Додаткова література:
- Сторі, Дж. Теорія культури та масова культура. Розділи 4 (102-123), 5 (141-156, 176-183), 6
Nexon, D. H., & Neumann, I. B. (Eds.). (2006). Harry Potter and international relations. Rowman & Littlefield. Introduction: Harry Potter and the Study of World Politics, https://books.google.com.ua/books?id=df5uAAAAQBAJ&pg=PA1&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
- Fiske, J. MTV: Post-Structural Post-Modern. Journal of Communication Inquiry. 1986
. Сторі, Дж. Теорія культури та масова культура. Підрозділ "Франкфуртська школа" (ст. 141-156), Розділ 7 "Постмодернізм" (ст. 237-279)
- Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. Київ: Основи, 2004. 231 с. (ст. 117-127)
-Taylor, P. (et al.). Critical Theories of Mass Media. Then and Now. pp. 133-177.
- Matheson, D. (2001). Media Discourses. Chapter 5 "Making sense of images: the visual meaning of reality television", pp. 100-118

Додаткова література:
- Gauntlett, D. Media, Gender and Identity. Chapter 10. pp. 211-247
- Holmes, S. 'Reality Goes Pop!' - Reality TV, Popular Music, and Narratives of Stardom in Pop Idol
- Fiske. J. (2005). Shopping for Pleasure. In Fiske, J. Reading the Popular, pp. 13-43.
Барт, Р. Міфології. Вибрані есе (есе Міф сьогодні!)
-Couldry, N. (2002). Playing for celebrity. Big Brother as Ritual Event. Television New Media. Vol. 4 No. 3, 283-293.
-Nossek, H. (2008). 'News media' - media events: Terrorist acts as media events. Communications - The European Journal of Communication Research, 33(3), 313-330.

Додаткова література:
- Carey, J. (1998) "Political ritual on television. Episodes in the history of shame, degradation and excommunication" In Liebes and Curran (ed). Media, Ritual and Identity. pp. 42-71.
- Liebes, T. (1998) "Television's disaster marathons: a danger for democratic processes?" In Liebes and Curran (ed). Media, Ritual and Identity. pp. 71-84.
- Saenz, M. Television Viewing as a Cultural practice. Journal of Communication Inquiry 16:2 (summer 1992), pp. 37-51
- Couldry, N. Media Rituals. A Critical Approach. Chapter 2, pp. 21-37.
Manovich, L. (2006). 'What is new media?" in Hassan, R., Thomas, J. (2006) The New Media Theory Reader. pp. 5-11.
- Catricala V. Media Art. Towards a New Definition of Arts in the Age of Technology / V. Catricala. - 2015. - Rezhym dostupu: http://www.academia.edu/11185472/Media_Art._Towards_a_New_Definition_of_Arts_in_the_Age_of_Technology.
- Пруденко Я. Інституалізація українського медіамистецтва (від початку 90-х рр. до сьогодні). https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/KD4_Prudenko.pdf
-What is media art? http://www.mediacultures.net/mah/what-is-media-art/
-Conservation of Media Arts - With the focus on Case study on Nam June Paik's Video Art https://www.incca.org/blog/conservation-media-arts-focus-case-study-nam-june-paik%E2%80%99s-video-art
Додаткова література:
-Відкритий архів українського медіа-арту http://www.mediaartarchive.org.ua/education/nkhsh/
-Lister, M. et al. (2009). New Media: a Critical Introduction pp. 9-44, 237-286. 381-413
-James Monaco. "How to Read a Film: The World of Movies, Media, Multimedia: Language, History, Theory", Oxford University Press, 2000 - 672 P.
-Hicks, J.. Dziga Vertov: defining documentary film. - London; New York: I.B.Tauris, Palgrave Macmillan, 2007. - 194 p.
Jenkins, Henry. "Transmedia Storytelling." MIT Technology Review, January 15, 2003. https://www.technologyreview.com/2003/01/15/234540/transmedia-storytelling/
-The Future of Longform. Columbia Journalism Review (2013) https://archives.cjr.org/behind_the_news/longform_conference.php
-Multimedia Storytelling: learn the secrets from experts https://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/starttofinish/

Форми та методи навчання: лекціцйні, семінарські, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 55 балів (опитування, виступи на практичних заняттях,презентації, проміжні контрольні роботи);фінальний проєкт - 25 балів, підсумковий контроль - 20 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська