НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296581

Назва:

Методологія наукових дослідженьАнотація: Розглядаються основи проведення наукових досліджень у мас-медіа. Матеріал курсу розподілено на три напрями – методологія текстуального аналізу, якісних і кількісних досліджень. Вивчаються такі методи, як опитування, інтерв’ювання, усна історія, різні форми змістовного (контент-) і текстуального аналізу тощо. Наголос робиться на практичному використанні дослідницької методології у повсякденній журналістській діяльності. Студенти опановують базову методологію меді-досліджень, уміння пояснити і застосувати певний метод, а також спланувати дослідницький проект.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Орлова Дарія Вадимівна

Результати навчання: Знати: базову методологію медіа-досліджень, основні якісні та кількісні методи, розуміти передумови, історію та сучасний стан розвитку методології.
Вміти: пояснити та застосувати певний метод, а також спланувати дослідницький проект, який може стати основої для дипломної роботи.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: журналістські тексти в епоху мультимедіа.

Зміст дисципліни: Курс є необхідною складовою частиною вивчення основ методології медіа-досліджень. Він дає можливість ознайомитися з сучасними якісними та кількисними методами проведення досліджень та оволодіти практичними навичками написання наукових робіт, передусім дипломної роботи.


Рекомендована література: Wimmer, R.D., & Dominick, J.R. (1997). Mass media research: An introduction. Belmont: Wadsworth. P. 2-14.
Berger, A.A. (2005). Media and communication research methods: An introduction to qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage. P. 3-17.
Berger, A.A. (2005). Media and communication research methods: An introduction to qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage. P. 35-106.
Foss, S.K. (2004). Rhetorical criticism: Exploration and practice. Long Grove: Waveland Press. P. 3-7.
Iorio S.H. (Ed.). (2004) Qualitative research in journalism: Taking it to the streets. Manwah: Lawrence Erlbaum Associates. - Chapter 10.


Форми та методи навчання: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 75 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль - 25 балів (форма контролю - екзамен).

Мова навчання: українська