НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296583

Назва:

Теорії медіа-дослідженьАнотація: Курс має на меті ознайомити студентів з історією розвитку, основними тенденціями й актуальними питаннями теорії масових комунікацій. Основний акцент семінарських занять буде зроблено на дослідженнях, які стосуються журналістики і таких засобів медіа, як agenda-setting, date-keeper, surveillance функції медіа, news framing тощо.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Орлова Дарія Вадимівна

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
- основні теорії масових комунікацій
- історію розвитку медіа досліджень
Вміти:
- проводити медіа дослідження;
- критично мислити;
- давати експертні оцінки масовим комунікаціям сучасної України;
- орієнтуватися у проблематиці громадського мовлення.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Основи герменевтики, Методи медіа досліджень.

Зміст дисципліни: Теоретична підготовка студентів у галузі медіа досліджень, включно з опануванням найбільш відомими теоріями й методами, вивченням історії дослідження масових комунікацій, ознайомленням із сучасними українськими прикладами розвитку медіа галузі та проведення медіа досліджень. Оскільки ця дисципліна орієнтована головним чином на майбутніх журналістів, вона включає в себе головні складові цієї професії, а також вводить в центральну проблематику розвитку масових комунікацій сучасної України. Через цей курс студенти одержують цілісний погляд на журналістику, мас-медіа та масові комунікації.


Рекомендована література: Квіт С. Масові комунікації. - Київ, 2008.
Пітерс Дж. Слова на вітрі. Історія ідеї комунікації. - Київ.2004;
Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння.- Львів.2004;
Почепцов Г. Теорія комунікацій.- Київ.1999;
Bertrand I., Hughes. Media Research Methods. Audiences, Institutions, Texts.- Basinstoke, New York.- 2005;
Bryant J., Thompson S. Fundamentals of Media Effects. - Boston, 2002.
Theories and as an Evidence of Modernization Theory. - Working Papers of the Institute for Broadcasting Economics at the University Of Cologne, # 273, 2010.
Kvit S. Networked Communities: Strategies for Digital Collaborations (book review) // International Journal of Business Data Communications and Networking, 5 (4), 2009.


Форми та методи навчання: лекційні, семінарські, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, презентації); підсумковий контроль - 40 балів (форма контролю - екзамен).

Мова навчання: українська