НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296590

Назва:

Практика навчальна "Журналістські тексти в епоху мультимедіа"Анотація: Особливості друкованих та електронних засобів масової інформації. Жанрове розмаїття ЗМІ.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): Дуцик Діана Ростиславівна

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
знати і розуміти принципи роботи друкованих ЗМІ, усі жанри, які використовуються у друкованих ЗМІ;
Уміти:
уміти застосовувати набуті знання у практичній роботі при написанні та аналізі текстів.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Сучасна теорія і практика радіомовлення

Зміст дисципліни: Частина перша - ознайомлення із принципами роботи в друкованих медіа, зокрема із різними структурами редакції, організацією виробничого процесу в редакції та тим, як впливає на роботу друкованих ЗМІ поява нових медіа та розвиток медіатехнологій. Частина друга - що таке текст у друкованих медіа, з яких елементів він складається, як він взаємодіє з іншими матеріалами (фото, інфографіка, карикатура тощо) на сторінках газет/журналів. Частина третя - робота з інформаційними жанрами (новина, кореспонденція, інтерв'ю, репортаж тощо). Частина четверта - робота з публіцистичними жанрами (стаття, рецензія, коментар тощо). Курс орієнтований більшою мірою на практичне навчання. Основне завдання курсу - навчити студентів писати журналістські матеріали в наближених до справжніх редакційних умовах.


Рекомендована література: М.:Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. -416 с.
Бурдье П. О телевидении и журналистике / Пер. с фр. Т.В.Анисимовой и Ю.В.Марковой. Отв. ред. и предисл. Н.А.Шматко. - М.: Фонд
Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Ф.Іванова. - К.: Академія української преси, 2004. - 262 с.
Вальтер фон Ла Рош. Вступ до практичної журналістики: Навчальний посібник/ За заг. ред. В.Ф.Іванова та А.Коль. - К.: Академія Української Преси, 2005. - 229 с.
Винтерхофф-Шпрук П. Медиапсихология. - Хальков, 2007. - 288 с.
Вказівки продюсерам Бі-Бі-Сі. - К.: "К.І.С.", 1998. - 228 с.
Гід журналіста. - К., 1998. - 96 с.
Гол Д. Онлайнова журналістика. - К., 2005.
Джинчарадзе Н. Інформаційна культура. - К., 1999. - 147 с.
Дуцик Д.Р. Політична журналістика. - К.: Видавничий дім Києво-Могилянська Академія, 2005.
Животко А.П. Історія української преси / Упоряд., авт. іст.-біогр. Нарису та приміт. М.С.Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 1999. 368 с.


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, презентації,підсумкові тести); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська