НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296592

Назва:

Практика науково-дослідницька у сфері соціальних комунікаційАнотація: Практика науково-дослідницька у сфері соціальних комунікацій спрямована на поглиблення самостійних дослідницьких та аналітичних навичок у сфері соціальних комунікацій. Студенти зможуть досліджувати різноманітні аспекти медіа та комунікаційні процеси, використовуючи методологічні підходи та інструменти наукового аналізу, отримають навички пошуку та систематизації матеріалу для написання кваліфікаційної (магістерської) роботи, вміння опрацювання наукових та інформаційних джерел. Мета Науково-дослідницької практики у сфері соціальних комунікацій – поглиблення методологічних навичок у проведенні самостійних наукових досліджень в галузі соціальних комунікацій, включаючи формулювання дослідницьких питань та аналіз отриманих даних. Серед завдань практики: •формування наукового світогляду здобувачів, оволодіння методологічними підходами та інструментами наукового аналізу; •поглиблення навичок самостійної наукової роботи; • закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін ОНП “Журналістика”; •оргінізація наукової дискусії, базованої на результутах самостійних досліджень; • апробація основних теоретичних і практичних висновків кваліфікаційної роботи у формі виступу на фінальній конференції.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 10

Форма контролю: залік

Викладач(і): Федченко Євген Миколайович, Романюк Вікторія Сергіївна

Результати навчання: Студенти будуть знати:
-як організовувати наукове дослідження;
-вимоги до оформлення результатів науково-дослідної роботи;
-етичні та правові основи наукової діяльності.
вміти:
-генерувати наукові ідеї;
-формулювати дослідницькі питань, створювати дизайн дослідження;
-організовувати та вести наукову дискусію;
-працювати з науковими джерелами;
-проводити емпіричні дослідження;
-представляти наукову інформацію у форматі кваліфікаційної роботи, тез доповідей на наукових заходах.
-створювати презентації, фрагменти лекцій.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Практика науково-дослідницька у ссфері соціальних комунікацій розрахована на студентів 2 курсу магістерської програми «Журналістика» Факультету соціальних наук і соціальних технологій та покликаний закріпити й підсумувати знання, набуті під час теоретичних дисциплін, підготувати здобувача до вибору теми та виконання магістерської роботи. Передбачає роботу з науковими джерелами, аналітичними публікаціями та звітами. Результатом науково-дослідної практики є підготовка тез доповіді на наукову конференцію з тематики майбутнього магістерського дослідження.


Рекомендована література: Джерела інформації:
Бейлін М. В. Основи наукових досліджень [Текст]: навчальнометодичний посібник / М. В. Бейлін. – Харків: ХДАФК, 2012. – 184 с.
Важинський С. Е. , Шербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
Квіт С. М. Масові комунікації / С. М. Квіт. — К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2018. — 352 с.
Марцин В.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник [Електронний ресурс] / Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-162.html
Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посібник для студентів / За ред. А. Є. Конверського. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
Пащенко В. М. Методологія та методи наукових досліджень: навч. посібник / В. М. Пащенко. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2010. – 232 с.
Шишка, Р. Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт [Текст]: навчальний посібник. / Р. Б. Шишка. – Харків: Еспада, 2007. – 368 с.
Communication and organizational knowledge: contemporary issues for theory and practice / Edited by H. E. Canary and R. D. McPhee. - New York ; London : Routledge, 2011. – 318 p.
The European Code of Conduct for Research Integrity. Revised Edition / Berlin : ALLEA - All European Academies, 2017. – 16 p.
Exploring the Scientific Method / Edited by S. Gimbel. – Chicago : University of Chicago Press, 2011. – 424 p.Форми та методи навчання: практичні, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (активна участь у обговореннях на наукових семінарах,дитскусіях, індивідуальне завдання); підсумковий контроль (підготовка презентації на наукових семінарах та виступ) - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська